Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Dubbushan I Keettaawai Bonchchettida Asa”

“Dubbushan I Keettaawai Bonchchettida Asa”

Issi azinaa hanotay a machiyaa wozannaamakkonne bessees. Kawuwaa Limuˈeela wode, wozannaama machiyaa deˈiyo azinay ‘dubbushan bonchettida asa.’ (Lee 31:23) Ha wodiyan, bonchettida attuma asati gubaaˈe cimanne gubaaˈiyawu oottiyaageeta gidoosona. Machida uri sunttettiyo wode, a machiyaa loˈˈo eeshshay deˈiyooronne a maaddiyaaro gidiyoogee keehi koshshiyaaba. (1Xim 3:4, 11) Hegaa mala wozannaama machota eta azinatu xalla gidennan, gubaaˈeekka keehi nashshees.

Wozannaama machiyaa ba azinay gubaaˈiyawu maaddiyaabaa oottanaadan . . .