Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERANCHCHAA 7-12

“Ne Yelagatettaa Laittan Nena Medhdhidaagaa Qoppa”

“Ne Yelagatettaa Laittan Nena Medhdhidaagaa Qoppa”

Yelagatettan neeyyo deˈiya abbiyan nena Medhidaagaa qoppa

12:1, 13

 • Ufayssiya wolqqaama oosuwaa oottiyo payyatettaynne wolqqay daro yelagatussi deˈees

 • Yelagati cimidi wolqqaa xayanaappe kase bantta wodiyaaninne wolqqan Xoossawu oottana bessees

Cimiyo wode asaa gakkiyaabaa Solomoni malˈˈo qaalan yootiis

12:2-7

 • Paydo 3: “Maskkootiyaara xeelliyaageeti galjjiyo wode gidana”

  Ayfee loytti xeellenna

 • Paydo 4: “Macca naatu yettaa cenggurssai leppiyo wode gidana”

  Hayttay loytti siyenna

 • Paydo 5: “Amoyiyaabai aggiyo wode gidana” woy qumaa maanaadan denttettiya mittaa ayfee zaˈana

  Qummaa ma ma geenna