Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LUQAASA 19-20

Tammu Pawunddiyaa Leemisuwaappe Tamaarite

Tammu Pawunddiyaa Leemisuwaappe Tamaarite

19:12-24

Leemisuwan qonccida dumma dummabay ay bessii?

  1. Godan leemisettiday Yesuusa

  2. Ashkkaratun leemisettiday ayyaanan tiyettida, Yesuusi erissiyo ashkkarata

  3. Goday ashkkaratuyyo hadaran immido miishshan leemisettiday erissiyo ashkkara oottiyo alˈˈo maataa

Ha leemisoy Kiristtoosi erissiyo tiyettida ashkkarati iita ashkkaraagaa mala eeshshay deˈiyoogeeta gidikko hananabaa qonccissees. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati banttawu deˈiya ubbabaa harata erissiyo ashkkara oottanawu goˈettanaadan koyees.

Erissiyo ashkkara oottiyoogaara gayttidaagan ayyaanan tiyettida, ammanettida Kiristtaanetu leemisuwaa waata kaallana danddayiyaanaa?