Konttenttiyaa bessa

Kiristtaanetu De’uwaanne Haggaazuwaa—Xanna’iyo Xuufiyaa

De’uwaanne Haggaazuwaa Xuufiyan saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa prograamee, Yihoowa Markkati saaminttan saaminttan shiiqiyo shiiquwaappe issuwaa prograameenne xanna’iyoobati de’oosona.

 

UTETTAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA