Konttenttiyaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Nibaabiyaa

Hanettiiddi deˈiya issi issibaa cenggurssaynne qonccissiya qofay gujettidi diraama meran giigida Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa ezgga.

 

UTETTAA