Konttenttiyaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Diraamaa

Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa diraamaa duuqqa; qassi Geeshsha Maxaafan qonccida asatubaanne hanettidabaa tamaara.

 

Ha''issau ha qaalan baawa.

Ha qaalan ha sinttatun konttenttee de'ees: