Konttenttiyaa bessa

Yoonaasa Taarikiyaa—Xalatettaanne Maarotettaa Tamaariyoogaa

Hananabaa yootiya Yoonaasi Asooretu katamaa Nanawe bolli pirdda kiitaa yootanaadan Yihooway odidoogaa azazettennan ixxiis; shin guyyeppe hanida maalaalissiyaabaappe I xalatettaanne maarotaa tamaariis.