Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Izira Maxaafaa Erissuwaa

Izira Maxaafaa Erissuwaa

Geeshsha Maxaafaa shaaho gidida Izira maxaafaabaanne Baabiloone omooduwaappe simmin asay Yerusalaamen tumu goynuwaa goynnidoogaabaa tamaara.