Konttenttiyaa bessa

Library

Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo nu xuufetu Library xomoosa. Kaallidi deˈiyaabatuppe mata wode kiyida Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa, qassi harabaakka nabbaba woy duuqqa. Daro qaalan cenggurssan duuqettida nu xuufeta miishsha qanxxennan siya. Malaata qaalaa gujjin daro qaalan giigida biidota beˈa woy dawunlode ootta.

 

WOCHIYO KEELAA

Nuuni Xoossaakko Woossana Koshshiyoy Aybissee?

Have you ever felt that your prayers are not heard by God? If so, you are not alone.

WOCHIYO KEELAA

Nuuni Xoossaakko Woossana Koshshiyoy Aybissee?

Have you ever felt that your prayers are not heard by God? If so, you are not alone.

Maxeeteta

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA

BEEGOTTITE!

Maxaafatanne Broshureta

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.

Gujobata

Laybreeriyaa (opens new window)

Yihoowa Markkatu xuufeta go'ettada Geeshsha Maxaafaa qofaa pilgga