Konttenttiyaa bessa

Library

Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo nu xuufetu Library xomoosa. Kaallidi de⁠ˈiyaabatuppe mata wode kiyida Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa, qassi harabaakka nabbaba woy duuqqa. Daro qaalan cenggurssan duuqettida nu xuufeta miishsha qanxxennan siya. Malaata qaalaa gujjin daro qaalan giigida biidota beˈa woy dawunlode ootta.

 

Maxeeteta

BEEGOTTITE!

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA

Maxaafatanne Broshureta

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.

Additional Resources

Laybreeriyaa

Yihoowa Markkatu xuufeta go'ettada Geeshsha Maxaafaa qofaa pilgga