Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha⁠ˈ⁠ˈissawu neeni koyiyo sinttay de⁠ˈenna.

Hayyanaa koyro sinttaa xeella; woy kaallidi de⁠ˈiya linkkiyaa go⁠ˈetta

De⁠ˈiya Xuufeta

Mata wode kiyidabaa xeella.

Yihoowa Markkatubaa

Nubaa gujjada era. Nuuni awan shiiqiyaakko, nunaara awan gayttanaakko, qassi Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu nuna waata oychanaakko era.