Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Munniphavela Osuwela Ekeekhai?

Munniphavela Osuwela Ekeekhai?

EKEEKHAI ya xeeni? Ekeekhai ya waakhuliwa wa makoho ootepa otthuneya yaawo apinaatamu animakela aya okoha. Pooti wira nyuwo mootoko opaka makoho ntoko ala:

  • Niireke Muluku onninthokorerya tthiri?

  • Niireke ekhotto ni ohaawa onoomala?

  • Exeeni enniiraneela vaavo vanikhwa ahu?

  • Niireke nookhala nlipelelo wa ale akhwiiye?

  • Kilompeke sai wira Muluku aakhule olompa waka?

  • Kinrowa ophwanya sai ohakalala mookumini mwaka?

Nto munrowa ophwanya woowi waakhuliwa wa makoho ala? Mwaaronwe obibilioteka aahiiso mapuro anitumihiwa iliivuru mwaarowa ophwanya iliivuru sinceene sinihimmwa wira sinnaakhula makoho awo. Masi, imaara sinceene, eliivuru emosa enivaanyiha eliivuru ekina. Vanooneya wira iliivuru seiye sinivareleya muteko okathi owo, moohipisa sinnimala efaita aya nto khiyalokiheriwa wala oranttelihiwa ni iliivuru sikina.

Masi, yookhala eliivuru emosa erina waakhula wekeekhai wa makoho awo. Eyo eri eliivuru enihimya ekeekhai. Ovekelaka wa Muluku, Yesu aahimmye so: ‘Ekekhai eyo ti nulumo nanyu’. (Yohani 17:17) Olelo-va, hiyo ninnisuwela wira Nuulumo nno ti Biibiliya Soolempwa Sowaarya. Mu ipaaxina sinttharelana, nyuwo munrowa woona vakhaani moota Biibiliya onaakhula awe makoho awo mowiiwanyeya ni moororomeleya.

 Niireke Muluku Onninthokorerya Tthiri?

ETTHU ENIIRIHA OKHUMELELA NIKOHO NNO TIILA: Hiyo ninkhala olumwenku woosareya otakhala ni woohikhala exariya. Itiini sinceene siniixuttiha wira ohaawa onniphwanya onikumiheriwa ni Muluku.

ELE BIIBILIYA ENIIXUTTIHA AWE TIILA: Muluku khonaakumiherya atthu itthu sootakhala. Eliivuru ya Yobi 34:10 enihimya so: “Muluku khivo yotakhala enìrawe: Nanwerya sothene khanttheka”. Tthiri, Muluku oniphavela itthu sooloka wa apinaatamu. Ti maana aya Yesu oniixuttinhe awe olompa enamuna ela: “Tith’ihu, muri wirimu! . . . Omwene anyu onrwele hiyo; otthuna wanyu wireye ntoko wirimu siso vathí-va”. (Matheyo 6:9, 10) Moota Muluku siimananinha awe vanceene wira yoolakela awe yiiraneye eri yowooniherya yoowi Muluku onninthokorerya tthiri.—Yohani 3:16.

Nwehe-tho Maphattuwelo 1:26-28; Yakobo 1:13; ni 1 Pedru 5:6, 7.

Niireke Ekhotto ni Ohaawa Onoomala?

ETTHU ENIIRIHA OKHUMELELA NIKOHO NNO TIILA: Ekhotto ennivikaniha owiiva atthu anceene. Ohaawa onnaaphwanya apinaatamu otheene.

ELE BIIBILIYA ENIIXUTTIHA AWE TIILA: Muluku aahihimya vahinatthi sa okathi onrowa awe okumiherya murettele valaponi. Omwene awe, eguvernu ya wiirimu, atthu “khanrowa-tho wixuttihiwa owana ekhotto”. Nto awo “anokuxa iyuma saya s’ekhotto, ehané ihipá”. (Yesaya 2:4) Nto, Muluku onrowa omala-maliha ohikhala exariya ni ohaawa wotheene okhanle vano. Biibiliya onnimmana natiri oriki: “[Muluku] onopuputtha maithori aya othene: khunrowa okhala-tho okhwa, nnákhala oripiwa murima, walá ikuttho nnákhala ohawa. Tthiri, olumwenku wa khalai [ohela muhina ohikhala exariya ni ohaawa wa vano] wovira”.Wisupulula 21:3, 4.

Nwehe-tho Esalimo 37:10, 11; 46:10; ni Mikeya 4:1-4.

Exeeni Enniiraneela Vaavo Vanikhwa Ahu?

ETTHU ENIIRIHA OKHUMELELA NIKOHO NNO TIILA: Itiini sinceene sa mulaponi siniixuttiha wira nuumala mutthu okhwa, mwerutthuni mwawe ehaavo etthu enivikaniha okhalana okumi. Atthu akina anikupali wira ole okhwiiye onniwerya waaphwanyiha maxakha atthu akumi, aahiiso wira Muluku onnaalamula alipa-ootakhala wira ahukhummwe omooroni okathi wotheene.

ELE BIIBILIYA ENIIXUTTIHA AWE TIILA: Wookhwaani, mutthu konkhalana-tho okumi. Eliivuru ya Musuweli 9:5 enihimya so: “Alipa-òkhwa khansuwela-tho etthu”. Okhala wira alipa-ookhwa khansuwela-tho etthu, khanoona othunku, aahiiso ovara etthu, nto awo khanwerya waaphwanyiha maxakha wala waakhaliherya atthu akumi.Esalimo 146:3, 4.

Nwehe-tho Maphattuwelo 3:19 ni Musuweli 9:6, 10.

 Niireke Nookhala Nlipelelo wa Ale Akhwiiye?

ETTHU ENIIRIHA OKHUMELELA NIKOHO NNO TIILA: Hiyo ninniphavela okhala akumi ni ohakalala vamosa ni ale anaaphenta ahu. Eri etthu yeephattu ophavela owoona-tho aryeene akumi ale anaaphenta ahu akhwiiye.

ELE BIIBILIYA ENIIXUTTIHA AWE TIILA: Atthu anceene wa yaale akhwiiye anrowa ohihimuxiwa. Yesu aaleihenrye so: ‘Atthu othene ari mmahiye [oowuupuweleliwa] anokhuma mmahiye’. (Yohani 5:28, 29) Moovarihana ni yoolakela yoopacerya ya Muluku, apinaatamu yaale anrowa ohihimuxiwa anrowa okhalana eparakha ya okhalaka mparayiisu valaponi. (Yesaya 35:1) Yooleiherya ela ya muhoolo enihela muhina okumi wooloka saana ni woohimala yoowo onrowa ovahiwa apinaatamu oowiiwelela. Biibiliya onihimya so: “Anaxariya animwakhela elapo yohiyeriw’aya: anrowa okhalaka-mo mahiku othene”.—Esalimo 37:29.

Nwehe-tho Yobi 14:14, 15; Luka 7:11-17; ni Miteko s’Arummwa 24:15.

Kilompeke Sai Wira Muluku Aakhule Olompa Waka?

ETTHU ENIIRIHA OKHUMELELA NIKOHO NNO TIILA: Atthu a itiini sotheene annilompa. Masi, anceene anoona wira Muluku khonaakhula mavekelo aya.

ELE BIIBILIYA ENIIXUTTIHA AWE TIILA: Yesu ooniixuttiha wira nihimakeleke ohimya itthu simosaru okathi onilompa ahu. Yesu aahimmye so: “Mwalompaka muhattiheké molumo [omakelaka ohimya etthu emosaru khuta mukwaha]”. (Matheyo 6:7) Akhala wira nimphavela wira Muluku aakhule mavekelo ahu, nihaana olompaka mmukhalelo onimusivela Muluku. Wira nipake eyo, nihaana osuwela ele eri yootthuna ya Muluku nto khiyalompa nittharelaka ele enitthuna Muluku. Masu ari mu 1 Yohani 5:14 anihimya so: “Nosuwela wira Muluku onninìwa nanvekelaka etthu, nanvekelakaru sintthara otthuna wawe”.

Nwehe-tho Esalimo 65:3; Yohani 14:6, 14; ni 1 Yohani 3:22.

Kinrowa Ophwanya Sai Ohakalala Mookumini Mwaka?

ETTHU ENIIRIHA OKHUMELELA NIKOHO NNO TIILA: Atthu anceene anikupali wira musurukhu, ovuwa, wala ophwaneliwa onoowiiriha okhala oohakalala. Nto, awo anniphavelasa itthu iyo, masi wanikisa waya khaniphwanya ohakalala waaphavela aya.

ELE BIIBILIYA ENIIXUTTIHA AWE TIILA: Yesu aahooniherya etthu enikumiherya ohakalala vaavo aahimmya awe so: “Òreriwa toko t’ale anìwa molumo a Muluku, enettela”. (Luka 11:28) Hiyo nnoowerya ophwanya ohakalala wekeekhai, paahi akhala wira ninniimananiha omaleliha yootthuneya yuulupale erina ahu, eyo piiyo, ophavela wahu osuwela ekeekhai voohimya sa Muluku ni soolakela sawe wa hiyo. Ekeekhai eyo eniphwanyaneya mBiibiliyani. Osuwela ekeekhai eyo onoonikhaliherya osuwela saana itthu sootthuneya ni iye soohitthuneya. Weemererya ekeekhai ya mBiibiliyani okhala teneettiha soothanla ni sowiira sahu onniniiriha okhalana okumi woohakalaliha.

Nwehe-tho Miruku 3:5, 6, 13-18 ni 1 Timótheyo 6:9, 10.

 Moohipisa, nihoona moota Biibiliya onaakhula awe makoho ale mathanu na mmosa. Niireke wira munniphavela wiiwa soohimmwa sikina? Akhala wira muri mmosa wa ale aniphavela osuwela ekeekhai, tthiri munniphavela wiiwa soohimmwa sikina. Pooti wira mookhalana makoho makina ntoko ala: ‘Akhala wira Muluku onninikhapelela tthiri, nto xeeni vanaahiya awe atthu ahaawaka ni sikhumelelaka itthu sootakhala okhuma khalai? Kinrowa owerya sai wiiriha etthoko aka okhala yootepexa oloka?’ Biibiliya onnaakhula saana ni moohakalaliha makoho ala ni makoho makina manceene.

Vanooneya wira atthu anceene olelo-va annoovelela omusoma Biibiliya. Awo anoona wira Biibiliya eliivuru yootepexa waatta, ni wira imaara sikina oxankiha wiiwexexa ele enihimya awe. Munniphavela okhaliheriwa wira mphwanye waakhuliwa wa makoho awo mBiibiliyani? Anamoona a Yehova anniphavela wookhaliheryani arumeelaka inamuna piili.

Enamuna yoopacerya ori osoma eliivuru Biibiliya Oniixuttiha Exeeni Tthiri?, okhala wira epakeliwe waakhaliherya atthu yaale arina okathi vakhaani, wira aphwanye waakhuliwa wookhweya wa makoho ootepexa otthuneya okathi onimutokosa aya Biibiliya. Enamuna ya nenli eri eprograma ya yoosoma ya Biibiliya ya vatthokoni. Ohilipelelaka oliviwa, Namoona mmosa a Yehova oophwanelela omusomiha mutthu Biibiliya, pooti orwa vapuwani vanyu wala nipuro nikina nookhalela, wira khuta esumana, muhina mwa okathi vakhaani, owooniheryeni moota woomwiiwexexa Biibiliya. Atthu imilyau sinceene a ilapo sotheene aattottela mureerelo eprograma eyo. Nto, anamunceene a yaawo, wookiseryani waya ahimmye so: “Koophwanya ekeekhai!”

Kekhanle etthu ekina yootepexa oreera enitthuneya ophwanya ovikana osuwela ekeekhai. Ekeekhai ya Biibiliya enninooniherya moota wookhootta itthu iya: Soolema soohiloka ni soohaaxa, ohisuwela otthokiherya saana itthu, ni woova wootepexa. Ekeekhai eyo enninivaha nlipelelo, ni enniniiriha okhalana yoolakela, ni ohakalala mookumini mwahu. Yesu aahimmye wira: “Munosuwela ekekhai, vano ekekhai yeyo enimokhalihani òtaphuwa”.Yohani 8:32.

MWIIXUTTE SIKINA

EPROGRAMA YA OMUSOMA BIIBILIYA

Xeeni vanitthuneya anyu omusoma Biibiliya?

Biibiliya onniwaakhula atthu imilyau sene olumwenku wotheene. Niireke ni nyuwo munniphavela waakhuliwa?