Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

 YOOSOMA 54

Yehova Aahimpixerya Murima Yona

Yehova Aahimpixerya Murima Yona

Elapo ya wAsiria epooma ya oNiinive, atthu yaari ootakhala. Yehova aahimuruma profeta Yona orowa oNiinive wira aalopole atthu ale erukunuxe mweettelo aya. Masi Yona aahuupuwela otthyawela elapo ekina. Owo aahiwela ekalawa yaarowa oTárisi.

Okathi ekalawa yaapacenrye aya weetta yaahikhumelela epheyo yuulupale, nto atthu yeettiha ekalawa ele yaahoova vanceene! Awo yaahipacerya waavekala amuluku aya, yiiraka: ‘Xeeni enikhumelenle aya etthu ela?’ Nuumala-vo, Yona aahaaleela wira: ‘Miyo kirina mulattu. Kintthyawa muteko Yehova okirumme awe ovara. Mukivare mukirihele mphareya, nto epheyo ela enoomaala’. Alopwana ale khiyaaphavela opaka ele Yona aalenle awe, masi Yona aahaathipelela. Okathi yanvanre aya khumurihela mphareya, epheyo ele yuulupale yaahimaala.

Yona uupuwela wira aarowa okhwa. Okathi aamiryeya awe mphareya-mme, aahinvekela Yehova wira omukhaliherye. Yehova aahiruma ehopa yuulupale. Eyo yaahimmirya Yona, masi khiyaamwiivale. Ori ene mmirimani mwa ehopa ele, Yona aahivekela ohimyaka so: ‘Okhuma olelo vaava kinoowiiwelelakani’. Yehova aahimwiiriha Yona okhala mmirimani mwa ehopa mahiku mararu. Nto nuumala-vo aahiiriha ehopa ele omuumula Yona mukerekhere mwa ephareya.

Okhala wira Yehova aahimoopola Yona, nto niireke eyo yaataphulela wira Yona khaarowa-tho orummwa orowa oNiinive? Nnaari. Yehova  aahimuruma-tho Yona orowa epooma ele. Vano owo aaheemya. Aahirowa ni aahaalopola atthu ale ootakhala ohimyaka so: ‘Yavira mahiku 40 oNiinive onoopwetexiwa’. Atthu ooNiinive yaahinwiriyana ni yaahihiya mweettelo aya wootakhala. Mwene a oNiinive aahaaleela atthu awe wira: ‘Ninvekeleke Muluku, ni nihiye mweettelo ahu woohiloka. Woonasa wene owo onoonilevelela’. Okathi Yehova aawenhe awe wira atthu ale yaahirukunuxa murima aya, khaapwetenxe epooma ele ya oNiinive.

Yona aahinanariwa okhala wira epooma ele khiyaapwetexiwe. Masi nuupuwele so: Yehova aahimpixerya murima Yona ni aahimoonela othunku, masi Yona khaawoonenle othunku atthu ooNiinive. Nuumala-vo Yona aahikhumela vate va epooma ele khukilaathi vathi va muraapela onanariwe ene. Vano muraapela ole waahuuma, nto Yona aahitepa onanariwa. Yehova aahimuhimeerya Yona wira: ‘Nyuwo munnimorela ikharari muraapela ola waavikana atthu a oNiinive. Miyo koowoonela othunku ni nkaapwetenxe’. Exeeni eniixutta ahu? Atthu a oNiinive yaari ootthuneya ovikana muraapela.

“Muluku onnovilelani, mana’khantthuna wira mutthu apweteye, nnákhala mmosá. Ontthunexawe wira atthu othene erukunuxe murima”.​—2 Pedru 3:9