Nuuvira okathi, Balthazari aahikhalihiwa mwene a oBabilonia. Ohiyu omosa, owo aahipaka efesta ni aahaalattula makhulupale 1.000. Nto aahaaruma arumeyi awe oruuha ikoopho sa eweero Nabukhodonosori aakunxe awe mutemplo mwa Yehova. Balthazari ni makhulupale awe yaahiwurerya ikoopho iye ni yanaattottopela amuluku aya. Mootutuxerya, naahikhumelela ntata na mutthu ni naahipacerya olepa moolumo ootikiniha vaxirini va esaala yeele yaari efesta.

Balthazari aahoova vanceene. Vano aahiwiitthana anamaxitta awe ni aahaaleiherya so: ‘Ole onrowa okitaphulela moolumo ala, onookhaIa mukhulupale a neeraru a oBabilonia’. Awo yaahimananiha otaphulela moolumo ale, masi khuuvo aawenrye. Vano pwiyamwene aahikela esaala ele ni aahihimya wira: ‘Ookhala mulopwana oniiriwa Daniyeli aataphulela oloha wa Nabukhodonosori. Owo onoowerya otaphulela moolumo ala’.

Daniyeli aahirowa wa mwene. Balthazari aahimuleela so: ‘Nyuwo mwawerya osoma ni otthokiherya moolumo ala, kinimoovahani ekolaari ya eweero ni munookhala mukhulupale a neeraru a oBabilonia’. Daniyeli aahimwaakhula wira: ‘Nkimphavela soovaha sanyu, masi kinrowa wooleelani ele anitaphulela aya moolumo ala. Apapinyu, aNabukhodonosori yaahiixinnuuha, masi Yehova aahaayeviha. Nyuwo moosuwela itthu iyo sotheene, masi monveeha Yehova nwureryaka eviinyu ikoopho sa eweero sa mutemplo Mwawe. Tivo Muluku oolepa so: ‘Mené, Mené, Tekel, ni Perés. Moolumo ala antaphulela wira Babilonia onooxinttiwa ni atthu a oMedia ni oPersia, nave nyuwo khamunkhala-tho mwene’.

Vaakhala ntoko wira khuuvo aarowa owerya omuxintta Babilonia. Epooma ele yaahikhalana ixiri soorakama ni muro woowiixa. Masi ohiyu ene yoole, anakhotto a oMedia ni oPersia yaahituphela. Kiro Mwene a oPersia, aahihapuxa maasi a muro ole nto anakhotto awe yaahiwerya weetta  eviraka mukerekhere mwa ixiri sa epooma ele. Okathi yaaphiyale aya yaaphwannye mikhora sa epooma ele sihuliwe ene! Anakhotto yaahikelasa, khuxinttaka epooma, ni khomwiivaka mwene! Kiro aahikhala mwene a oBabilonia.

Muhina mwa eyaakha emosa, Kiro aahihimya so: ‘Yehova ookiruma omutekela etemplo awe oYerusalemu, akhala mutthu omphavela okhaliherya muteko owo pooti orowa’. Sintoko Yehova aaleihenrye awe, aYuda anceene yaahitthikela elapo aya nuuvira iyaakha 70 okhuma vaavo Yerusalemu aapwetexiwe awe. Kiro aahaattikiherya eweero, ni ikoopho sa eweero ni eparatha seiyo Nabukhodonosori aakunxe awe mutemplo. Munniweha moota Yehova aamurumenle awe Kiro wira aakhaliherye atthu awe?

“Womora! OBabilonia wulupale womora! Vano iwo wothatuwa, khukhala empa y’arumeyi a Satana”.​—Wisupulula 18:2