NYUWO munnisuwela yeeyo enihimya awe mwaaruusi ola? Owo onimuleela muhano voohimya sa Eliseyo mprofeta a Yehova, ni itthu sootikiniha seiyo Yehova sinimukhaliherya awe opaka. Muhano khonisuwela etthu voohimya sa Yehova okhala wira owo khahiyo muIsarayeli. Nrowee niwehee, vano, nthowa naya mwaaruusi ory’awe vatthokoni va muhano.

Muhano ola muSiria. Iyawe ti Naamani, muulupale aanakhotto ooSiria. ASiria yaahinvara mwaaruusi ola muIsarayeli, ni yaahimuroiha wa mwaara a Naamani wira okhalee murumeyi awe.

Mwaara a naamani ni mwaamwali anvarela muteko

Naamani ookhalana eretta yootakhala eniihaniwa makokho. Eretta ela enoowerya omoroxa hataa mipantta sikina sa erutthu ya mutthu. Siiso etthu yeeyo mwaaruusi enimuleela awe mwaara a Naamani ti ela: ‘Kaaniphavela wira pwiya aka orowee wa mprofeta a Yehova ori wIsarayeli. Owo anwerya ovoniha makokho awe.’ Vattuli vaya onnileeliwa ela iyawe muhano.

Naamani onniphavela vanceene ovonihiwa; siiso owo onilakela orowa wIsarayeli. Vaavo vaniphiya awe iwe, owo onirowa owannyawe Eliseyo. Eliseyo onimuruma murumeyi awe orowa ni omuleela Naamani wira orowee arape mMuroo Yordani ikwaha thanuu na piili. Ela ennimwiiriha Naamani okhala oonanariwa vanceene, nto owo onihimya wira: ‘Miroo sa elapo aka ti sooreera vanceene ovikana muroo ori wotheene wIsarayeli!’ Nuumala ohimya ela, Naamani onnirowa.

Masi mmosaa a arumeyi awe onimuleela wira: ‘Pwiya, vaakhanle wira Eliseyo owiirenleni ovara etthu yoorika, nyuwo mwanvara eyo. Vano xeeni ehintthuna anyu orapa paahi, ntoko soohimenryaweni?’ Naamani onimwiiwelela murumeyi awe nto onirowa opwina mMuroo Yordani ikwaha thanuu na piili. Vaavo vaniira awe siiso, erutthu ennikhala yoolipa ni yoovona!

Naamani orii oohakalala vanceene. Owo onihokolowela wa Eliseyo ni onamuhimeerya wira: ‘Vano koosuwela tthiri wira Muluku a Isarayeli tori paahi Muluku eekeekhai mulaponi motheene. Siiso, xontte, mukuxee yoovaha aka ela.’ Masi Eliseyo onaakhula so: ‘Nnaari, nkinaakhela etthu.’ Eliseyo oosuwela wira enrowa okhala yootthekeya wa owo okuxa yoovaha ela, okhala wira ti Yehova yoowo onvoninhe Naamani. Masi Gehazi murumeyi a Eliseyo onniphavela wiikuxerya yoovaha eyo.

Siiso ela ti etthu yeeyo Gehazi enipaka awe. Nuumala Naamani okhuma, Gehazi onnimutthimakela wira omphwanye. ‘Eliseyo ookiruma wira kooleeleni wi oniphavela ikina sa yoovaha anyu mwaha wa apatthani yaawo animala ophiya wira amuxukurye,’ onnihimya Gehazi. Nno, mwekeekhai, wootha. Masi Naamani khonsuwela wira nno wootha; siiso owo onimunnya Gehazi imosaa sa itthu iye.

Vaavo Gehazi vanitthikela awe owaani, Eliseyo oosuwela yeele yiiranen’ye. Yehova oomuleela. Siiso owo onihimya so: ‘Okhala wira nyuwo muhiira etthu ela yootakhala, makokho a Naamani anrowa woorweelani nyuwo.’ Nto ela eniiraneya, okathi ene yoole!

Exeeni nniixutta ahu mwa sotheene iya? Wanipacerya, nohaana okhala ntoko mwaaruusi ni olavula voohimya sa Yehova. Ela enoowerya opaka etthu yooreera vanceene. Ya nenli, nihikhale oowiixinnuuha ntoko saary’awe Naamani wanipacerya, masi hiyo nohaana owiiwelela arumeyi a Muluku. Nto ya neeraru, hiyo nihootheke ntoko siiralyaawe Gehazi. Khinniixutta nto sinceene mwaha wa omusoma Biibiliya?

2 Mamwene 5:1-27.Makoho

 • Valataratoni va, exeeni mwaaruusi owo enimuleela awe muhano?
 • Muhano ola valataratoni va tanii, nto mwaaruusi owo onipaka exeeni mu empa ya muhano owo?
 • Malakiheryo xeeni Eliseyo onimuhimeerya awe murumeyi awe wira amuleele Naamani, nto nthowa xeeni Naamani vaninanariwa awe?
 • Exeeni eniiraneya vaavo Naamani vanimwiiwelela awe murumeyi awe?
 • Nthowa xeeni Eliseyo vanikhootta awe yoovaha ya Naamani, masi Gehazi onipaka exeeni?
 • Exeeni enimwiiraneela Gehazi, nto nniixutta exeeni mwa yeela?

Makoho oowuncererya

 • Mmusome 2 Mamwene 5:1-27.

  Moota xeeni ntakiheryo nivahiwe ni mwaaruusi muIsarayeli ninwerya aya waalipiha amiravo olelo? (2 Mam 5:3; Sal 8:3; 148:12, 13)

  Nthowa xeeni ory’aya vooloka okhalana mmuupuweleloni ntakiheryo na Naamani vaavo vanaakhela ahu miruku sa mBiibiliya? (2 Mam 5:15; aHeb 12:5, 6; Yak 4:6)

  Itthu xeeni siniwerya ahu wiixutta mu ntakiheryo noovirikana na Eliseyo ni Gehazi? (2 Mam 5:9, 10, 14-16, 20; Mat 10:8; Mit 5:1-5; 2 aKor 2:17)