Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Owehaweha (Onisommwa Mmulokoni)  |  Outubro 2016

 YOWIIRANEYA YA MWEEKUMINI

Kinniimananiha Otthara Matakiheryo Ooloka

Kinniimananiha Otthara Matakiheryo Ooloka

“Munnisuwela iyaakha sirina aka?”, miyo kaahimukoha Izak Marais. Owo aakhunle wira: “Aayo kinnisuwela”. Miyo kaari oColorado, vano munna aakilikarela aari oPatterson, oNova York. Mukihiye kootthokiheryeni.

KIYARIWE nihiku 10 na Dezembro mwaakha wa 1936, muttetthe wa oWichita, epooma ya Kansas, EUA. Niyariwe anamwane axexe, nto miyo kipacenrye oyariwa. Anamuyari aka, William ni Jean, yaari arumeyi oororomeleya a Yehova. Paapa aka aari murumeyi a muloko, yoowo olelo-va oniitthaniwa mutokweene oniiraaniha nikhuuru na axitokweene. Maama aka aixuntte ekeekhai ni piipi aka, Emma Wagner. Emma aahiwiixuttiha ekeekhai atthu anceene, omuhela muhina Gertrude Steele, yoowo aarumeela ntoko misionaaria oPorto Rico. * (Nwehe enoota.) Tivonto, kaahikhalana matakiheryo ooloka wira kitthareke.

KUUPUWELAKA MATAKIHERYO OOLOKA

Paapa aka okawaka irevista mphironi

Kirine ene iyaakha 5, makaaripi a Saabadu, miyo ni paapa aka naavaha atthu yaavira mphironi irevista A Sentinela ni Consolação (vano Despertai!). Waari okathi yaawaniwa aya Ekhotto ya Nenli ya Olumwenku Wotheene. Masi, paapa aka khiirela mpantta. Meediko mmosa yoowo nihiku nne aahapaliwe aahimuhimya paapa aka okhala mutthu oowoova mwaha woohirowa etoropa. Nto meediko ole aahimwaattamela vayuuci paapa aka khuhimya wira: “Xeeni muhikimanaka, mulolo!” Nnaamwi koova, kaahitikinihiwa ni olipa murima wa paapa aka. Owo aahivikaniha waavaha atthu irevista. Nuumala-vo, toropa mmosa aahivira opuro ole, vano meediko khuhimya so: “Mummane mulolo ola!” Nto toropa ole aahoona  wira meediko ole aahihapaliwa, khumuhimeerya wira: “Muroweke owaani mwarupeke!” Vano toropa ole ni meediko yaahirowasa. Kinnimuxukhurela Yehova mwaha wonvaha paapa aka olipa murima. Vano paapa aka aahikhalana ibarbearia piili muttetthe wa oWichita, nto meediko ole aametthiwa opuro yoowo!

Kiryeene ni anamuyari aka, nrowaka okongresuni oWichita mwaakha wa 1940

Okathi kaarina aka iyaakha 8, anamuyari aka yaahitumiha empa aya ni elooxa, vano yaahipaka ekaravana yaamukhaani. Nuumala-vo, naahithaamela oColorado, waattamela Grand Junction, wira nakhaliheryeke maana waari opuro woothowa anamalaleerya. Vaavo anamuyari aka yaari aya mapioneero, yaanirumeela okathi mukina wira alimeke ni ohuwa inama. Mwaha wa wiimananiha wahu ni mareeliho a Yehova, waahikhumelela muloko. Nihiku 20 na Junyo, 1948 paapa aka aahikibatiza mmuro waakhuma vamwaako, vamosa ni atthu akina yaawo yeemerenrye ekeekhai, omuhela muhina Billie Nichols ni amwaarawe. Muhoolo mwaya aahirumeela ntoko mutokweene a esirkwiitu, nave mwanaya ni mwaarawe yaahikela-tho muteko wa esirkwiitu.

Hiyo naahipatthana ni anna anceene yaawo yaaluttuweliwa muteko wa Yehova, otepexa wene emusi ya Steele, eyo piiyo, Don ni Earlene, Dave ni Julia, ni Si ni Martha. Naanisiveliwa omusoma Biibiliya naawo, ntakiheryo naya noonikhaliherya vanceene. Awo aakooniherya wira nihaana opweha nipuro noopacerya Omwene wira niphwanye ohakalala wekeekhai.

NAAHITHAAMA-THO

Okathi kaarina aka iyaakha 19, Bud Hasty, yoowo aari mpatthani ahu, aahikivekela ovara vamosa muteko wa opioneero mpantta onikhuma epheyo ya wEstados Unidos. Mutokweene a esirkwiitu aahinivekela othaamela oRuston, muttetthe wa oLouisiana, opuro yoowo Anamoona anceene yaahiyale aya olaleerya. Aahinileela opaka mithukumano sotheene khula esumana hata ohirwaaka mutthu. Naahiphwanya opuro woopaka mithukumano ni naahilokiherya. Hiyo, naanipaka mithukumano sotheene, nnaamwi wanipacerya naakhala anli paahi. Nto mipantta sa mithukumano naamuranttelana, mukina olavulaka, mukina aanaakhula makoho otheene a mpantta owo. Mpantta waarina yowooniherya, otheene ahu naarowa opalkuni, nto khuuvo aahala owiriyanaka! Nuumala-vo, murokora mmosa oowuuluvala aahipacerya orweela mithukumano. Muhoolo mwaya, ale naasomiha ahu Biibiliya ni ale yaahiyale olaleerya yaahipacerya orweela mithukumano ni moohipisa waahikhala muloko.

Nihiku nimosa, miyo ni Bud naahikumana mulopwana mmosa eettela Igreja de Cristo, nto owo aahilavula soolepa kihaasuwela aka otthokiherya saana. Eyo yaahikinyoonyiha ni okiiriha wuupuwela vanceene sookupali saka. Kaahiviriha esumana emosa kisomaka khula ohiyu wira kaakhule makoho awe. Opaka eyo waahikikhaliherya olipiha wataana waka ni Yehova, ni kaaniphavela omphwanya mutthu mukina aihimya olaleya masu.

Nuumala-vo, mutokweene a esirkwiitu aahikivekela othaamela wEl Dorado, muttetthe wa Arkansas, wira nakhaliheryeke muloko. Kiryeene opuro ole, kahaana otthikela oColorado ikwaha sinceene wira kalavulane makhulupale yaamuthanla mutthu akhala wira onnireerela orowa etoropa aahiiso nnaari. Ekwaha emosa, miyo ni mapioneero makina naheetta mukwaha hoothe, muttetthe wa oTexas naahimwiira asidenti nto ekaaro aka yaahihononeya vanceene. Naahimulikarela munna, yoowo aanikunxe mpakha owannyawe ni nuumala-vo omuthukumanoni. Ehasara eyo yaahilaleiwa mmulokoni, nto mooreera murima anna yaahinivaha musurukhu. Munna ole aahitumiha ekaaro aka idoolare 25.

Naahiphwanya ekaaro yaanipinxe oWichita. Muttetthe ola yaahikhala emusi yaapatthanne  ahu ya E. F. McCartney, yoowo naamwiitthana ahu Doc, nave aari pioneero. Anaawe anli axilopwana maphapo, Frank ni Francis, yaari apatthani aka aalupale. Aahikhalana ekaaro yowuuluvala yeeyo aakitumihenrya awe idoolare 25, musurukhu yoole kaatumihanna aka ekaaro aka kaamwiiranne aka asidenti. Ela yaari ekwaha yoopacerya mookumini mwaka, konne aka wira koopweha nipuro noopacerya Omwene, nto Yehova aahikivaha itthu saakithowa. Waari okathi yoola, McCartneys aakisuwelinha awe Bethel Crane, murokora ooreera murima. Ruth, maama awe murokora ola, aari Namoona ooluttuweliwa a oWellington, muttetthe wa oKansas, opuro aarumeela awe ntoko pioneera mpakha orina ene iyaakha 90. Miyo ni Bethel naahithelana ohoolo waya, mwaakha wa 1958, naahipacerya orumeela ntoko mapioneero wEl Dorado.

MALATTULO OOHAKALALIHA

Naahiphavela otthara matakiheryo ooloka vaavo nannuwa ahu, nto naahilakela weemererya khula nlattulo naavahiwa ahu ni otthokeya wa Yehova. Naahithanliwa okhala mapioneero a vameekhaaya, oWalnut Ridge, wArkansas. Mwaakha wa 1962, naahihakalala olattuliwa wiirela mpantta exikola nummuru 37 ya oGileadi. Naahihakalala osuwela wira Don Steele naarina eturma emosa. Nuumala ograduariwa, miyo ni Bethel, naaroihiwe oNairóbi, oQuênia. Nnaamwi naariipiwe murima okhuma oNova York, naahihakalala okathi naaphiyale ahu wareporto ya oNairóbi, ni waaphwanya anna anlipelelaka!

Nilaleeryaka ni Mary ni Chris Kanaiya, oNairóbi

Moohipisa naahisiveliwa okhala oQuênia ni olaleerya elapo ele. Chris ni Mary Kanaiya, yaari anaxikola ahu oopacerya weemererya ekeekhai. Awo annivikaniha ovara muteko wa orummwa wa okathi wotheene oQuênia. Nuuvira eyaakha emosa, naahivekeliwa orowa oKampala, Uganda. Naari mamisionaario oopacerya elapo ele. Ole waari okathi woohakalaliha, maana atthu anceene yaasiveliwa omwiixutta Biibiliya, yaahibatiziwa khukhala anna ni arokora. Masi, nuuvira iyaakha tthaaru nnimeya  nryeene wAfrica, naahitthikela wEstados Unidos, nlipelelaka omuyara mwaana. Naahiriipiwa murima okhuma wAfrica ovikana nihiku naakhumme ahu oNova York. Naanaaphenta atthu a wAfrica ni naaniwehererya otthika nihiku nikina.

YOOTHANLELIWA ESYA

Naahithaamela mpantta onikela nsuwa wa oColorado, weiwo yaakhala aya anamuyari aka. Moohipisa, naahimuyara Kimberly, mwanihu mwaamuthiyana oopacerya, nuuvira myeeri 17, naahimuyara Stephany. Muritti ola musya ntoko anamuyari, waari wootthuneya vanceene. Naahiimananiha vanceene owiixuttiha ekeekhai aniihu ale oophwaneliwa. Naaphavela otthara matakiheryo ooloka niixuntte ahu ni atthu akina. Hiyo noosuwela wira ntakiheryo nooloka ninnaakhaliherya vanceene anamwane, masi eyo khentaphulela wira yannuwa vale anrowa omurumeelaka Yehova. Vooriipiha murima, muhima aka ni murokoraka yaahikumihiwa mmulokoni. Kinnilipelela wira nihiku nno anrowa otthara matakiheryo ooloka avahiwa aya.

Tthiri naahihakalala waahuwa aniihu axithiyana, ni okathi wotheene naaneererya opaka itthu hoothe. Okhala wira naakhala waattamela wAspen, oColorado, naahimwiixutta xooku oniitthaniwa esquiar wira okathi mukina nimwiireke hoothe. Eyo yaahinivaha okathi woovaanela ni aniihu axithiyana okathi namwiira ahu xooku ole. Nave-tho, naanirowa othweela mittetthe sikina opuro yoowo navaanela ahu nooraka. Nnaamwi yaari anamwane, yaanipaka makoho ntoko ala: “Kinrowa opaka exeeni kannuwa vale?” ni “Kinrowa otheliwa ni mutthu a mukhalelo xeeni?” Naahiimananiha owiixuttiha aniihu omphenta Yehova. Hiyo nanaatumererya ophavela okela muteko wa okathi wotheene, ni otheliwa ni mutthu orina soolukama imosaru. Nave-tho, naaneererya waakhaliherya osuwela wira khivanreerela otheliwa ayenve ene. Naamakela ohimya wira: “Mulipelele mpakha ophiyeriha iyaakha 23 muhitheliwe”.

Hiyo nootthara ntakiheryo na anamuyari ahu, ni naaniimananiha ohicompela mithukumano ni olaleerya ni emusi ahu. Naanaalattula owannyihu ale yaari muteko wa orummwa wa okathi wotheene. Nave-tho, ikwaha sinceene naanilavula moota naasiveliwa ahu muteko wa omisionaario. Naanilipelela wira nihiku nikina otheene ahu naamurowa wAfrica. Aniihu axithiyana yaaniphavela opaka eyo.

Okathi wotheene naanikhalana yoosoma ya emusi. Naanithokorerya myaha waaniheryasa saarowa okhumelela oxikola, nto aniihu yaakhala ntoko Anamoona anaakhula makoho ahu. Yaanisiveliwa wiixutta mwa enamuna ela, tthiri waamini waya waanilipa. Vaavo yannuwa aya, okathi mukina yaanivekela okhalana yoosoma ya emusi. Nihiku nimosa, kaahikhulumuwa kaaleela wira aroweke okwartu waya maana khinaarowa opaka yoosoma ya emusi. Awo  yaahinyoonyiheya anapacerya wunla ahimyaka wira yaaphavela osoma. Nto naahipacerya woona wira nanaakhaliherya osiveliwa wiixutta voohimya sa Yehova. Nuuvira okathi, yaanisiveliwa osoma ni yaanitaphuwa onleela muupuwelo ni moonelo aya. Naahixanka owiiwa ahimyaka wira khiyaakupali ele Biibiliya eniixuttiha awe. Masi eyo yaahinikhaliherya osuwela moonelo aya. Nuumala ovaanela ni awo, yaaheemererya malamulo a Yehova.

OKHALA MOOVARIHANA NI MAKHALELO MASYA

Iyaakha sivinre naahuwaka aniihu, saahivira mowaakuveya. Nikhaliheriwaka ni olakiheriwa ni otthokeya wa Yehova, noopaka naawerya ahu wira naakhaliherye aniihu omphenta Yehova. Naahixukhurela vanceene vaavo aniihu axithiyana yaapacenrye aya muteko wa opioneero nuumala omaliha exikola segundária, nto yaahiixutta ovara muteko waakhaliherya ophwanya yoolya. Awo yaahithaamela oCleveland, oTennessee, vamosa ni arokora anli wira yalaleeryeke muttetthe woothowa anamalaleerya. Nnaamwi nankheliwa vanceene, naanihakalala osuwela wira yaavara muteko wa orummwa wa okathi wotheene. Miyo ni Bethel naahitthikela orumeela ntoko mapioneero, nto mwaha wa yeeyo ohoolo waya naahivekeliwa okhala ntoko mutokweene a esirkwiitu ookhaliherya ni okhaliherya okongresuni.

Ahinatthi aniihu othaamela oTennessee, awo yaahirowa oLondres, wInglaterra, ni yaahixukurya efiliyaali. Okathi mwanihu Stephany, aarina awe iyaakha 19, aahinweha mmiravo aarumeela oBetheli, oniitthaniwa Paul Norton. Mukwaha mukina, Kimberly aahikumana ole aavarana awe muteko iitthaniwa Brian Llewellyn. Okathi Stephany aarina awe iyaakha 23, aahitheliwa ni Paul. Mwaakha waattharelana, Kimberly orina ene iyaakha 25, aahitheliwa ni Brian. Tivonto, yaahiviriha iyaakha 23 ahitheliwe. Naahihakalala vanceene ni axitthepa ahu.

Kiryeene ni Paul, Stephany, Kimberly ni Brian ebetheli ya oMalawi, mwaakha wa 2002

Aniihu yaahinleela wira ntakiheryo nahu ni na axitiithi ihu, nahaakhaliherya ‘opajerya ophavela Omwene wa Muluku’, hata okathi yahaakhalana aya musurukhu. (Matheyo 6:33) Abril mwaakha wa 1998, Paul ni Stephany yaahilattuliwa exikola nummuru 105 ya oGileadi, ni yaahiroihiwa oMalawi, wAfrica. Okathi omosaru Brian ni Kimberly yaahilattuliwa eBetheli ya oLondres, muhoolo mwaya yaahithaamiheriwa eBetheli ya oMalawi. Naahihakalala vanceene maana aniihu yaahithanla enamuna yooloka ya moota woorumeela okumi aya.

NLATTULO NIKINA NOOHAKALALIHA

Janero mwaakha wa 2001, kaahilikareliwa ntoko kilavunle aka wanipacerya. Munna Marais, muhooleli a Muteko Wootaphulela, aahikitthokiherya wira aanilokiheriwa kursu aarowa waakhaliherya anamataphulela a olumwenku wotheene wiiwexexa Enkelexi. Hata kaarina iyaakha 64, anna awo yaaphavela wira kimwiire kursu ole wira kawiixuttiheke anamataphulela. Miyo ni Bethel naahivekela voohimya sa mwaha ola ni naahaavekela aximaama ahu wira anivahe miruku. Nnaamwi yuuluvanle ni nahaarowa waakhaliheryaka, awo yaahineemererya orowa. Kaahimulikarela munna ole kimuhimeeryaka wira naaneemererya nlattulo nne noohakalaliha.

Nuumala-vo, maama aka aahoona wira aahikhalana kanser. Kaahaaleela wira nkaarowa maana kaahaana omukhaliherya murokoraka Linda waakhapelela. Maama aka aahimmye so: “Nkinrowa osiveliwa mwaahirowe vale”. Linda aarina muupuwelo mmosaru. Naahihakalala vanceene woona wira yaahineemererya orowa, nave naahihakalala woona wira anna ni arokora a muttetthe ole yaanaakhaliherya. Nihiku nimosa nuumala okhuma oCentro Educacional ya Torre de Vigia, oPatterson, oNova York, Linda aahinlikarela ohimyaka wira maama aka aahikhwa. Nto nahaana ovikahina ovara muteko ahu ole musya, ntoko aanihimenrya awe.

 Naahisiveliwa osuwela wira naathanleliwe orowa ebetheli ya oMalawi, weiwo aniihu ni axiiyaya yaarumeela aya. Waari woohakalaliha okhala vamosa. Moottharelana, naahileeliwa wira naarowa oZimbábue nuumala-vo oZâmbia. Nuumala omwiira kursu iyaakha tthaaru nnimeya, naahitthikela oMalawi wira nlepe yowiiraneya ya Anamoona a elapo ele, yaawo yaalupatthiwa mwaha wa ohikhaliherya ipoliitika. *—Nwehe enoota.

Nilaleeryaka ni axisulwi ihu

Mwaakha wa 2005, naahiriipiwa murima mwaha wookhuma wAfrica. Naahihokolowela oBasalt, muttetthe wa oColorado, weiwo miyo ni Bethel ninrumeela ahu ntoko mapioneero. Mwaakha wa 2006, Brian ni Kimberly yaahithaamela waattamela owannyihu wira yaahuweke anaaya anli aaxithiyana, Mackenzie ni Elizabeth. Nto Paul ni Stephany nlelo ari oMalawi, weiwo Paul onirumeela awe Ekomisau ya Efiliyaali. Vano kihanle wiiriha iyaakha 80, nto kinnihakalala waaweha amiravo yaawo aniimananiha okhapelela miritti anivahiwa aya ntoko saarina aka. Wira naakhaliherye aniihu ni axisulwi ihu, ninneererya otthara matakiheryo ooloka noonale ahu wa atthu akina. Opaka eyo yooniphwanyiha ohakalala ni otteeliwa murima.

^ etti. 5 Nwehe erevista A Sentinela 1 a Maio a 1956, ipaaxina 269-272 a Enkelexi ni 15 a Setembro a 1971 ipaaxina 570-575, wira musuwele itthu sikina sa muteko wa omisionaario ya emusi ya Steele.

^ etti. 30 Mwa ntakiheryo, nwehe yowiiraneya ya mweekumini ya Trophim Nsomba, erevista Owehaweha 15 a Abril 2015 ipaaxina 14-18.