“Khamusuwenle nihiku ninrwawe Pwiy’anyu”.MATHEYO 24:42.

ISIPO: 136, 54

1. Nvahe ntakiheryo nnooniherya otthuneya waya ovaha ephoole okathi ni itthu sinkhumelela. (Nwehe elatarato yoopacerya.)

MUTHUKUMANO wa muttetthe waahanle vakhaani opacerya. Presidenti a eprograma oophiya vatribuna, ohaakhomasa ni owaakhela atthu otheene. Alipa-oowiriyana annisuwela wira ahaana ophwanya opuro aya. Awo yaaniphavela owiriyana muusika wooreera, ni owehererya myaha saarowa olavuliwaka. Masi aakhala atthu akina yahanvaha ephoole presidenti a eprograma aahiiso yahoona wira muusika woopacerya. Awo khiyoona wira muthukumano ole ohanle opacerya, nto yaanivikaniha weetta ni ovaanela ni apatthani aya. Eyo enooniherya etthu ekhanle okhumelela akhala wira khannivarerya okathi aahiiso khannivaha ephoole ele eniiraneya. Yowiiraneya ela enniniixuttiha etthu mwaha woowi moohipisa enrowa wiiraneya etthu yuulupale, tivonto nihaana wiilokiherya. Etthu xeeni?

2. Xeeni Yesu ohalaka waaleela awiixutti awe wira avikaniheke ‘owehererya’?

2 Yesu Kristu aahaalopola awiixutti awe aahimeeryaka otthuneya waya okhala oowehaweha ni wiilokiherya ohinatthi ‘omala olumwenku’. Owo aahaahimeerya wira: “Mwipasope, nwehereryeke, mana khamunsuwela nihiku nene”. Nuumala-vo aahaatumererya ikwaha sinceene oriki: “Mulipeleleke”. (Matheyo 24:3; mmusome Marko 13:32-37.) Xeeni ohalaka ohimya siiso? Yesu aahitthokiherya oriki: “Mwipasope, nwehereryeke, mana khamunsuwela nihiku nene”. Nuumala-vo, aahimmye so: “Mulipeleleke, muhirupé”. (Mmusome Marko 13:32-37.) Matheyo onnooniherya wira Yesu aahaalopola-tho awiixutti awe voohimya sa mwaha ola. Yesu aahimmye wira: “Mulipeleleke! Khamusuwenle nihiku ninrwawe Pwiy’anyu”. Nave-tho aahaalopola wira: “Muhalé mulikannene, okhala wira Mwana a Mutthu onimorwa okathi ohinùpuwelanyu”. Nuumala khutthikela oriki: “Nwehereryeke, okhala wira khamusuwenle nihiku, nnákhala okathi ene”.—Matheyo 24:42-44; 25:13.

3. Xeeni vanivaha ahu ephoole yoolopola ya Yesu?

3 Anamoona a Yehova annivaha ephoole yoolopola yaavahiwe ni Yesu. Hiyo ninnisuwela wira ninkhala “mahiku òkiserya” ni wira “maxakha malupale” anrowa opacerya moohipisa-va! (Daniyeli 12:4; Matheyo 24:21) Ntoko Yesu aahimmye awe, arumeyi a Yehova annilaleya ihapari sooreera sa Omwene olumwenku wotheene. Okathi omosaru, ninnoona ikhotto, iretta, itetere, ni etala ilapo sinceene. Nave itiini sinceene sinniwana-wana, wuncerereya wa ikrime ni otakhala onootepa ovikana khalai. (Matheyo 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11) Tivonto, ninniwehererya vanceene okathi yoowo Yesu onrowa awe opaka yootthuna ya Tiithi awe.—Marko 13:26, 27.

NIHIKU NLO NRI VAKHIVIRU

4. (a) Xeeni ninkupali ahu wira Yesu onnisuwela nihiku na Harmagedoni? (b) Nnaamwi nihisuwelaka okathi anrowa aya opacerya maxakha maalupale, nikupaliki exeeni?

4 Vaavo vanrowa ahu okongresuni, hiyo ninnisuwela okathi onipacerya aya khula mpantta. Masi, khanniwerya osuwela oratteene okathi anrowa aya opacerya maxakha maalupale. Oryeene valaponi, Yesu aahimmye so: “Nihiku walá okathi sinrowaya okhumelela itthu iya, khavo onsuwela: nnákhala malaikha a wirimu, nnákhala Mwana. Atithi pahi t’asuwenle”. (Matheyo 24:36) Tthiri, okhala wira Yesu tonrowa ohoolela ekhotto ya Harmagedoni, vannikhalela ohimya wira vano owo onnisuwela nihiku ekhotto eyo enrowa aya opacerya. (Wisupulula 19:11-16) Masi nlelo hiyo khannisuwela nihiku aahiiso okathi wanikisa onrwa aya. Ti nthowa naya varya aya vootepa otthuneya ovikaniha owehererya. Yehova oothanla nihiku ninrowa aya opacerya maxakha maalupale, nto khuta nihiku ninvira nnootepa waattamela. Maana “khivaninteya”. (Mmusome Habakuki 2:1-3.) Xeeni vanikupali ahu eyo?

Yehova oothanla nihikuninrowa opacerya maxakha maalupale

5. Nvahe ntakiheryo nnooniherya wira iprofesia sa Yehova sinniiraneya okathi aya.

5 Iprofesia sa Yehova sinniiraneya okathi othanlale awe! Mwa ntakiheryo, muupuwele nihiku Yehova aawooponle awe arumeyi awe wEjiitu. Naari nihiku na 14 a Nisani mwaakha wa 1513 Kristu ohinatthi orwa. Ohoolo waya, Moise aalempe so: “Vaviralyaya iyakha iyo [430], nihiku nene nenlo, maloko othene àtthu Àpwiya yahikhuma mulaponi mwa wEjitu”. (Okhuma 12:40-42) Iyaakha 430 saapacenrye okathi yoole naapacenrya aya ovara muteko aya nivarihano na Yehova ni Abrahamu, mwaakha wa 1943 Kristu ohinatthi orwa. (aGalasia 3:17, 18) Muhoolo mwaya, Yehova aahimuhimeerya Abrahamu wira: “Musuwele etthu ila, muhiliyaleké: osùlu anyu onrowa okhalaka elapo ehikhanle yawaya; weiwo onrowa okhalihiwa epottha n’uhaxiwa mpakha iyakha miloko miloko mixexé [400]”. (Maphattuwelo 15:13; Miteko 7:6) Iyaakha 400 saapacenrye mwaakha wa 1913 Kristu ohinatthi orwa, okathi yoole Iximayeli aamunyohola awe Isakhi. Vano okathi owo waamanle nihiku nenne Yehova aawooponle awe aIsarayeli wEjiitu, mwaakha wa 1513, Kristu ohinatthi orwa. (Maphattuwelo 21:8-10; aGalasia 4:22-29) Tthiri, iyaakha sinceene vahinatthi, Yehova aahihimya nihiku aarowa awe owoopola arumeyi awe!

6. Exeeni ennikupaliha wira Yehova onoowoopola atthu awe?

6 Yoxuwa aari mmosa a aIsarayeli yoopoliwe wEjiitu. Iyaakha sinceene muhoolo mwaya, Yoxuwa aahiwuupuxerya atthu ale wira: “Nyuwo musuwelexe ni murim’anyu wothene n’ikuru sanyu sothene wira Apwiya Muluku anyu àmaliherya molumo othene yahimyalyaya, yorerihakani. Muhìreliwa sothene: khanivo nulumo nihimalelihiwe, nnákhala nimosa”. (Yoxuwa 23:2, 14) Yehova ooleiherya owoopola atthu awe okathi wa maxakha maalupale, ni waavaha okumi woohimala elapo esya. Nto nikupaliki wira ele Yehova eleihenrya awe enimwiiraneya tthiri. Akhala wira ninniphavela okela elapo esya, nihaana ovikaniha owehererya.

NVIKANIHEKE OLIPELELA WIRA MOOPOWE

7, 8. (a) Muteko xeeni yaarina aya maguarda okathi wa khalai, ni eyo enniixuttiha exeeni? (b) Nvahe ntakiheryo nnooniherya etthu yaarowa okhumelela akhala wira maguarda yaamurupa.

7 Nnoowerya wiixutta etthu wa mulipa-oolipelela yoowo aawehaweha ipooma sa khalai. Ipooma sinceene, ohela muhina oYerusalemu, saarukureriwe ni ixiri soorakama wira awanani ahiweryeke okela. Maguarda yaneemela vasulu va ixiri iyo wira aweryeke woona opuro wotheene wa epooma. Nave maguarda makina yaakhala vamukhora wa epooma. Awo yahaana ovikaniha owehaweha othana ni ohiyu, nto yawoona awanani arwaaka yahaana waalopola atthu a epooma eyo (Yesaya 62:6) Awo yaanisuwela otthuneya waya ohirupa ni ovaha ephoole awehawehaka ele yaarowa wiiraneya. Ohipaka eyo, atthu anceene yaarowa okhwa.—Ezekiyeli 33:6.

8 Mulipa-oolepa oniihaniwa Josephus, aahilepa yowiiraneya ya aYuda, otthokiheryaka moota aRoma yaawenrye aya okela oYerusalemu mwaakha wa 70 nuumala Kristu orwa. Maguarda yaalipelela mpantta mmosa wa epooma ele yaahirupa. Nto eyo yaahiwiiriha atoropa ooRoma okela epooma ele. Yaahikela mutemplo, khupaha ni onyaanya muttetthe wa oYerusalemu. Tthiri, owo waari mpantta wookiserya wa maxakha maalupale aYuda yahaatonko aya woona.

9. Exeeni anamunceene olelo-va ehinisuwela aya?

 9 Olelo-va, iguvernu sinceene sinnaarumeela atoropa, alarme ni etekonologia ya niinano wira alipeleleke mikano sa elapo aya. Anamalamulela ala aniphavela wira amoone khula mutthu aahiiso khuta etthu yaarowa waakanyerya ovareleleya wa elapo aya. Masi awo khanisuwela wira wiirimu yookhala eguvernu yootepa owerya yeeyo enilamuleliwa ni Kristu Yesu. Moohipisa, eguvernu eyo enrowa owana ni iguvernu sotheene sa valaponi. (Yesaya 9:6, 7; 56:10; Daniyeli 2:44) Hiyo ninniwehererya vanceene ophiya wa nihiku nno ni okhala oolikaneene. Tivonto, ninnivaha ephoole eprofesia ya Biibiliya ni ovikaniha omurumeela Yehova moororomeleya.—Esalimo 130:6.

MUHIHIYE OLIPELELA

10, 11. (a)Etthu xeeni enitthuneya ahu ovaha ephoole, ni nthowa xeeni? (b) Exeeni ennikupaliha wira Diabo onniwiiriha atthu ohicalela iprofesia sa Biibiliya?

10 Nkahaya mmuupuwele guarda oniwehaweha ohiyu wotheene. Masi ohalaka vakhaani oxa, onnipacerya wooseela okhala wira khoreere okhulumuwa. Moolikanasa, hiyo ninkhala mahiku ookiserya a olumwenku ola. Nto vaavo nnaattamela ahu wanikisa, vannixankiha ovikaniha okhala oowehaweha. Tthiri ti vooriipiha murima akhala wira ninnihiya olipelela! Nrowe nthokorerye itthu tthaaru saarowa oniiriha ohiya ovikaniha olipelela aahiiso owehaweha.

11 Diabo onnaawoka atthu. Diabo onnihimmwa okhala “ole onruma vathí-va”. Okathi vakhaani Yesu ohinatthi okhwa, owo aahiwuupuxerya awiixutti awe ikwaha tthaaru voohimya sa mwaha ola. (Yohani 12:31; 14:30; 16:11) Diabo onnirumeela etiini yoowootha wira aawoke atthu. Ti nthowa naya atthu anceene, ahinicalela aya iprofesia sa Biibiliya sinooniherya oratteene wira wanikisa wa olumwenku ola ori vakhiviru. (Sofoniya 1:14) Moohaaniherya Satana “òttiyela miruku” sa atthu ahinaamini. (2 aKorinto 4:3-6) Tivonto, vaavo vanaaleela ahu atthu wira wanikisa wa olumwenku ola ohaattamela, ni wira Kristu onnilamulela vano, atthu anceene khaniphavela owiriyana. Ikwaha sinceene anihimya wira: “Nkiniphavela”.

12. Xeeni vanitthuneya ahu ohimweemererya Diabo onihapuxa?

 12 Niheemererye okhulumuliwa mwaha woowi atthu anceene khanicalela iprofesia sa Biibiliya. Hiyo ninnisuwela otthuneya waya ovikaniha okhala oowehaweha. Aalepelaka annawe, Paulo aahimmye so: “Mwaxinene mosuwela sana wira” nihiku na Yehova ninnoorwa. Nave aahincererya oriki: “Orwa w’Apwiya onolikana n’urwa wa nawiye, ohiyu”. (Mmusome 1 aTesalonika 5:1-6.) Yesu aahinlopola oriki: “Mukhaleke òlikanene, okhala wira Mwana a Mutthu onrwá okathi ohinùpuwelanyu”. (Luka 12:39, 40) Moohipisa Satana onrowa waawokaka atthu wira yuupuweleke wira vano ookhala “murettele” ni ovareleleya valaponi. Tthiri nihiku na Yehova nnimoorwa mootutuxerya, nto nnimwaaphwanya atthu awo ahiilokihenrye. Ankhi hiyo? Akhala wira nimphavela ophwanyiwa nryeene oolikana ene, ni naphavela wira nihihapuxiwe ntoko atthu awo, nihaana ovikaniha ‘ohirupa ni olipelela’. Ti nthowa naya vanitthuneya ahu omusoma Biibiliya khula nihiku ni wuupuwelela ele Yehova ennileela awe.

13. Moota xeeni munepa wa olumwenku ohononne aya muupuwelo wa atthu, nto ninrowa okhootta sai mukhalelo owo?

13 Munepa wa olumwenku onnihonona muupuwelo wa atthu. Atthu anceene olelo-va, anuupuwela wira khahiyo vootthuneya omusuwela Muluku. (Matheyo 5:3) Awo annirumeela ikuru ni okathi aya wira aphavelase itthu sinivahiwa ni olumwenku ola. (1 Yohani 2:16) Nave, olelo-va, ovikana khalai, khareere matthekulelo yaawo aniwiiriya atthu osiveliwa wiihakalaliha ni opaka ele enitthuna murima aya. (2 Timótheyo 3:4) Matthekulelo awo anniwiiriha atthu ohivaha efaita itthu sootepa otthuneya, niire so, ophavela wataana ni Muluku. Ti nthowa naya Paulo aawuupuxenrye awe maKristau wira ‘amwarexe ikhove’, akhoottaka ophavela wiihakalaliha paahi.—aRoma 13:11-14.

Nimphavela wira neettihiweke ni munepa wa Muluku, ohiya munepa wa olumwenku

14. Yoolopola xeeni eniphwanyaneya eliivuru ya Luka 21:34, 35?

14 Hiyo nimphavela wira neettihiweke ni munepa wa Muluku, ohiya munepa wa olumwenku ola. Munepa wa Muluku onninikhaliherya wiiwexexa saana ele enrowa wiiraneya. (1 aKorinto 2:12) [1] (Nwehe enoota.) Masi nihaana okhalana ephoole. Maana pooti okhala etthu mookumini mwahu yaarowa oniiriha ohiya omurumeela Yehova. (Mmusome Luka 21:34, 35.) Atthu akina pooti ohimya wira ololo okupali wira ninkhala mahiku ookiserya a olumwenku ola. (2 Pedru 3:3-7) Nto nihiweemererye atthu awo onihapuxa. Nookhalana itthu sinooniherya wira wanikisa ori vakhiviru. Naphavela wira neettihiweke ni munepa wa Muluku, nihaana ohicompela mithukumano nikhalaka ni annihu.

Niireke munnipaka sotheene siniwerya anyu wira nvikanihe ‘olipelela’? (Nwehe ettima 11-16)

15. Etthu xeeni yiiraneyale ni Pedru, Yakobo ni Yohani, ni exeeni eniwerya oniiraneela olelo-va?

15 Sootteettheya sahu pooti oniiriha woona ovila okhala oowehaweha. Yesu onnisuwela wira apinaatamu toohimalela ni aakhalana sootteettheya saya. Nkahaya muupuwele ele yiiraneyale ohiyu Yesu ohinatthi okhwa. Nnaamwi Yesu aari mutthu oomalela, aahisuwela wira aahaana onvekela Tiithi awe nikhaliheryo, wira ovikanihe ororomeleya. Yesu aahimuleela Pedru, Yakobo ni Yohani wira avikaniheke owehaweha okathi Yesu aavekela awe. Masi arummwa ale khiyaawenhe otthuneya waya okathi ole okhala oowehaweha. Awo khiyaareere okhulumuwa, nto yaahipacerya orupa. Nnaamwi Yesu aakhulumunwe, owo aahivikaniha owehaweha ni onvekela Tiithi awe. Nave okathi ole arummwa ale yahaana ovekelaka.—Marko 14:32-41.

16. Moovarihana ni Luka 21:36, Yesu oniixuttinhe sai ovikaniha ‘olipelela’?

16 Exeeni enrowa onikhaliherya ovikaniha ‘olipelela’ ni wiilokiherya nihinatthi ophiya nihiku na Yehova? Nihaana ophavela ni murima ahu wotheene opaka itthu sooloka. Masi yookhala etthu ekina. Mahiku vakhaani Yesu ohinatthi okhwa, aahaaleela atthareli awe wira yahaana ovikaniha onvekela Yehova wira aakhaliheryeke. (Mmusome Luka 21:36.) Nave, wira nikhale oowehaweha mahiku ala ookiserya, nihaana onvekela Yehova okathi wotheene.—1 Pedru 4:7.

NVIKANIHEKE OLIPELELA

17. Ninrowa opaka exeeni wira nikhale oolikaneene vaavo wanikisa onaattamela aya?

17 Yesu aahimmye wira wanikisa onimoorwa “okathi ohinùpuwelanyu”. (Matheyo 24:44) Tivonto nihaana okhala oolikaneene okathi wotheene. Ola khahiyo okathi woophavela otthara mweettelo wa okumi onitumereriwa ni olumwenku wa Satana, yoowo onihimmwa okhala woohakalaliha. Maana opaka eyo wiiwoka. Nto, omurumeelaka Biibiliya, Yehova ni Yesu anninihimeerya moota woovikaniha olipelela. Tivo, nihaana ovaha ephoole iprofesia sa Biibiliya ni wiiraneya waya. Nave nivikaniheke omwaattamela Yehova ni opweha nipuro noopacerya mookumini mwahu Omwene awe. Niira siiso, ninrowa okhala oolikaneene vaavo wanikisa onaattamela aya. (Wisupulula 22:20) Maana okumi ahu onlipa ni opaka eyo!

^ [1] (ettima 14) Nwehe muru 21 wa eliivuru Omwene wa Muluku Onnilamulela!