“Nirina ekaaro emosa enirumiha masu elaleyaka muteko wa Apwiya oBrasil, ni yoosuweliwa ni atthu anceene, ntoko ‘ekaaro enirumiha masu ya Watch Tower’”.—Nathaniel A. Yuille, 1938.

EYAAKHA ya 1930, muteko wa Omwene oBrasil, khiwaarowa ohoolo. Masi mwaakha wa 1935, mapioneero Nathaniel ni Maud Yuille yaahimulepela epaphelo Munna Joseph F. Rutherford, yoowo aahoolela muteko woolaleerya. Mowiivahererya, yaahimulepela ahimyaka wira “yaamusiveliwa orowa olaleerya khula opuro waakhanle aya oorummwa”.

Nathaniel aari nxinyero ooreformari, ni aarina iyaakha 62. Owo aari muhooleli a muteko, muloko wa Anamoona a Yehova oSão Francisco, oCalifórnia, EUA. Elapo ele, owo aahilokiherya muteko woolaleerya orumeelaka ikaruma saakhaliherya orumiha masu. Sookumanana sawe, ni wiivahererya wawe ni murima wotheene, waahimukhaliherya ovara muteko ntoko murummwa a efiliyaali ya oBrasil, muttetthe yoowo waalavuliwa mattaava manceene.

Eyaakha ya 1936, Nathaniel ni Maud, yaahiphiya oBrasil, ahooliwaka ni pioneero mukina, António P. Andrade, yoowo-tho aari namataphulela aya. Awo yaahirwaana ikaruma saarowa waakhaliherya vanceene, ntoko afonografo 35 ni ekaaro yaarumiha masu. Elapo ya oBrasil, yeeyo eri elapo ya neethanu yoowunnuwexa olumwenku wotheene, yaarina anamalaleerya a omwene 60 paahi! Nto ikaruma iyo saarowa orumeeliwa, saarowa okhaliherya waalaleerya atthu anceene, mwa iyaakha vakhaani paahi.

Mweeri mmosa nuumala anna ale ophiya oBrasil, ekomisau ya efiliyaali ya oBrasil yaahimulokiherya, epooma ya oSão Paulo, kongresu a muteko oopacerya, yoowo mahiku makina waaroiwa aya olaleeriwa mmawaani. Woonasa wene Maud teettiha ekaaro eyo yaalaleya mwaha wa atthu otheene, nto atthu 110 yaahiwiriyana mwaha owo. Eprograma ya kongresu yaahaatumererya anamalaleerya okhaliherya muteko woolaleerya. Awo yaahiixutta moota woolaleerya  arumeelaka iliivuru ni ovaha onamoona arumeelaka ikartaaxi, ohela muhina idisku sa afonografo a nttaava na Enkelexi, Alemão, eHungaro, ePolonês, Espanhol, ni muhoolo mwaya, Ekunya.

Ekaaro ela yaarumiha masu ehaakhaliherya atthu anceene oBrasil wiiwa ihapari sooreera

Akongresu araru a muteko yaapakiwe oSão Paulo, oRio de Janeiro, ni oCuritiba eyaakha ya 1937, yaahikhaliherya vanceene muteko woolaleerya. Ekaaro yaarumiha masu yaanirowa mmuteko woolaleerya mahiku a kongresu, vamosa ni anamalaleerya. José Maglovsky, yoowo okathi ole aari mmiravo, muhoolo mwaya aalempe so: “Naanipweha iliivuru sahu vameesa mphironi, nto okathi ekaaro enirumiha masu yaalaleya aya mwaha, hiyo naanilavula ni atthu yaakhumela ota wira awehe etthu yiiraneya”.

Obatizo waapakiwa mmuro, nto atthu yaarapa yaanikilathi mukerekhere yooraka nsuwa. Owo waari okathi wooreerela waalaleerya ihapari sooreera atthu awo, nikhaliheriwaka ni ekaaro yaarumiha masu! Mwaha wa obatizo woogravariwa, yoowo waalavuliwa ni Munna Rutherford, waaniiwanyeya ottaiwene, nto atthu yanaattamela vaari ekaaro ele, khiyawiriyana mwaha olavuliwaka ni otaphuleliwaka ni Ekunya. Nuumala-vo, ale yaarowa obatiziwa yaahipacerya obatiziwa, siipiwaka isipo sa Omwene, saagravariwe ni nttaava na ePolonês. Anna ni arokora yaaniipa vamosa arumeelaka mattaava oovirikana. Anuário a 1938 aahimmye so: “Eyo enninuupuxerya etthu yiiraneyale okathi wa Pentekoositi vaavo khula mutthu aiwexexa awe nttaava nawe”.

Nuumala kongresu, khuta Ettiminku, hata erupaka epula wala woopa nsuwa, naanirowa mapuro yaaweliwa ikaaro, mmuttettheni ni nfaabrika ni ekaaro yaarumiha masu, nto atthu anceene yaaniwiriyana mwaha wa atthu otheene, muttetthe wa oSão Paulo ni mittetthe sikina sookhuveela. Eprograma ya khuta mweeri yaakumiheriwa ni ekaaro yaarumiha masu yaaniwiriyaniwa ni atthu oowiiraka 3.000, muttetthe waakhala atthu yaarina makuttula, etthu yowiiraka ikiloomo 97 mpantta onikhuma nsuwa wa oSão Paulo. Ohoolo waya waahikhumelela muloko muulupale muttetthe ole. Nnaamwi yaarina oretta woomoriha ikharari, anamalaleerya ale a Omwene yaneemereriwa waaxukurya anamakuttula a mittetthe sikina, yamaalihaka ni muhupi wa Biibiliya.

Wanikisa wa 1938, saahipacerya okumiheriwa myaha soogravariwa ni Ekunya. Ekaaro eyo yaaneetta erowaka khula mahiye nihiku na maSanto erumihaka myaha soogravariwa ntoko iya: “Alipa Ookhwa Ari Woowi?”, “Yehova”, ni “Mihakhu”, nto myaha iyo saahiwiriyaniwa ni atthu 40.000 yaakhweliwe.

Ahooleli a itiini a mapuro ale, yaahinanariwa mwaha wa muhupi wa Biibiliya waalaleiwa, nto yaahaatumererya ahooleli a elapo a mapuro ale wira emaalihiwe ekaaro eyo. Murokora Yuille onnuupuwelela vaavo paatiri mmosa aaphiyale awe ni atthu yaarina awe, ananariweene vanceene anattiyelela ekaaro eyo yaarumiha masu. Masi guvernatoro ni maxeefi a mapoliisia yaahiphiya anawiriyana eprograma yotheene. Guvernatoro aahaakhelela iliivuru saamutthokiherya Biibiliya. Muttitthi ole khiwaakanyenrye nihiku nle. Nnaamwi naalupatthiwa, Anuário a 1940 aahihimya etthu emosa yoohakalaliha oBrasil voohimya sa mwaakha wa 1939, oriki “ole waari okathi wooreerexa wa omurumeela Humu Muulupalexa ni olaleya nsina nawe”.

Ophiya wa “ekaaro yaarumiha masu ya Watch Tower”, yookhaliherya vanceene muteko woolaleerya oBrasil. Ekaaro eyo ehaakhaliherya atthu anceenexa wiiwa ihapari sa Omwene. Nnaamwi ekaaro ele yoosuwelexiwa yaatumihiwe mwaakha wa 1941, nto muttitthi wa Anamoona a Yehova onnivikaniha waalaleerya ihapari sooreera atthu a murima saana, muttetthe wotheene wa oBrasil.—Myaha sa Arkivo Ahu, oBrasil.