Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Owehaweha (Onisommwa Mmulokoni)  |  Dezembro 2016

 YOWIIRANEYA YA MWEEKUMINI

Kinniikhaliha “n’Atthu Othene Mwa Sothene”

Kinniikhaliha “n’Atthu Othene Mwa Sothene”

“Akhala wira munoobatiziwa, kinimoohiyani!” Ala yaari masu paapa aka aamuleelale awe maama aka mwaakha wa 1941. Hata vari siiso, maama aka aahibatiziwa. Ntoko saahimmye awe, paapa aka aahikhuma. Okathi ole, kaarina iyaakha 8 paahi.

PAAPA AKA ohinatthi okhuma, yiira ekeekhai ekivanre ene murima. Maama aka aahikhalana iliivuru sinimutthokiherya Biibiliya, nto saanikisivela osoma. Otepexa wene iye saarina ilatarato. Apaapa khiyaaphavela wira amaama akiixuttiheke ele yiixutta aya. Masi kaamakela omukoha maama aka, tivonto, okathi apaapa yahaakhala aya owaani, maama aka aanikisomiha Biibiliya. Nto eyo yaahikikhaliherya othanla wiivahererya wa Yehova. Kaahibatiziwa mwaakha wa 1943, muttetthe woBlackpool, wInglaterra kirina ene iyaakha muloko.

OPACERYA OMURUMEELA YEHOVA

Okhuma okathi ole, miyo ni maama aka naanilaleerya moohicompela. Nave naalaleerya nimurumeelaka fonoografo. Ekaruma ele yaari yuulupale ni yoolemela, ni yaarina ikiilu xexe nnimeya. Nkahaya mmuupuwele mmiravo mwaamukhaani iimananihaka oteexa ekaruma ele!

Nto okathi kaarina aka iyaakha 14, kaaphavela okhala pioneero. Maama aka aahimmye wira kaahaana omuleela yoophavela aka murumeyi a anna (vano oniihaniwa mutokweene a esirkwiitu). Nave maama  aka aakilakihenrye wira kaahaana wiixutta muteko waarowa okikhaliherya kirumeelaka ntoko pioneero. Nto kaahipaka eyo. Nuuvara muteko iyaakha piili, kaahinvekela mutokweene mukina a esirkwiitu wira kimphavela okhala pioneero. Owo aahimmye so: “Vaareera!”

Tivonto, Abril a 1949, miyo ni maama aka naahivaha mireerelo sahu nto sikina naahitumiha, nrowa oMiddleton, waattamela muttetthe wa oManchester, opuro naapacenrya ahu orumeela ntoko mapioneero. Nuuvira mweeri mixexe, kaahinvekela munna mukina wira navareke hoothe muteko wa opioneero. Efiliyaali yaanivekenle orowa orumeela muloko waapakiwe wIrlanda. Maama aka aari pioneera ni murokora mukina muloko mukina.

Nnaamwi kaarina iyaakha 17, miyo ni pioneero mukhwaaka, naahikhalana muritti wohoolela mithukumano, maana yaari anna vakhaani yaaphwanelela muloko ole. Nto muhoolo mwaya, kaahirowa Muloko wa oBuxton, yoowo yaari anamalaleerya vakhaani. Sookumanana iye saahikikhaliherya muhoolo mwaya.

Kiryeene ni anna nlaleyaka mwaha, muttetthe wa oRochester, oNova York, 1953

Mwaakha wa 1951, kaahilepa eformulaario wira kirowe Exikola Enimwiixuttiha Biibiliya ya oGileadi. Nto, Dezembro a 1952, kaahiitthaniwa orowa etoropa. Kaahilepa wira nkaaphavela orowa etoropa, maana kaavara muteko woolaleerya wa okathi wotheene. Masi etribunaali khiyeemerenrye yooveka aka, nto kaahitthukweliwa mukhatteya myeeri 6. Kiryeene mukhatteya, kaahaakhela nlattulo noorowa exikola nummuru 22 ya oGileadi. Julyo a 1953, nuumala otaphuliwa, kaahiwela ekalawa yiitthaniwa Georgic kirowaka oNova York.

Nuumala ophiya, kaahimurowela Assembléia da Sociedade do Novo Mundo aapakiwe mwaakha wa 1953. Nuumala-vo kaahinwela komboi kirowaka oSouth Lansing, oNova York, opuro yaari aya exikola. Okhala wira kaakhumme niinano mukhatteya kaarina musurukhu vakhaani paahi. Nuumala okhuruwa mukomboini, kaahinwela karera kirowaka muttetthe wa oSouth Lansing,  masi kaahaana okopha isentavo 25 sa edoolare wira kimulive karera.

OTHANLELIWA OVARA ELAPO EKINA

Exikola ya oGileadi kaahiixutta itthu saakikhalihenrye wiikhaliha “n’atthu othene mwa sothene”. (1 aKorinto 9:22) Miyo, Paul Bruun ni Raymond Leach, naahiroihiwa oFilipina, masi nahaana olipelela idukumento sahu myeeri sinceene. Nuumala-vo, naahiwela ekalawa nrowaka oRoterdã, elapo ya Holanda. Nto naahilapuwa ephareya ya oMediteraaneo, niviraka Canal de Suez nrowaka Ephareya ya wIndiku mpakha ophiya oMalásia, nuumala-vo naahirowa oHong Kong. Wanikisa waya nuumala mahiku 47 nryeene mphareya, naahiphiya oManila, Novembro a 1954.

Kiryeene ni Raymond Leach nuumala weetta mahiku 47 ni ekalawa nrowaka oFilipina

Elapo ele naahaana wiimananiha olimalela soolema ni nttaava nsya. Masi, wanipacerya oraaru ahu naahithanleliwa muloko wa epooma ya oQuezón, muloko yoowo atthu anceene yaalavula aya Enkelexi. Nto nuumala mweeri 6, naasuwela olavula moolumo vakhaani paahi a nttaava na etagalo. Nto makhalelo yaahiturukeya nuumala orowa opuro mukina.

Nihiku nimosa, Maio a 1955, nuumala ophiya owaani nikhumaka muteko woolaleerya, miyo ni Munna Leach naahiphwanya iwarakha saahimya wira naahithanliwa okhala axitokweene a esirkwiitu. Kaarina iyaakha 22 paahi, masi muritti ola musya waarowa okiixuttiha inamuna sikina sa wiikhaliha “n’atthu othene mwa sothene”.

Kilavulaka mwaha wa atthu otheene ni nttaava Bicol asembeleya a esirkwiitu

Mwa ntakiheryo, nuumala okhala mutokweene a esirkwiitu, kaahipaka mwaha woopacerya waattamela arumasiya a mapuro ale. Okathi ole, oFilipina mwaha wa atthu otheene waapakiwa vanlakani! Kaahixukurya miloko sinceene sa esirkwiitu ele, ni kaanilavula myaha vamuuttutthini, mmerkaatu, mprediyu, ikampo sa boola, iparkhi ni ikwaha sikina mphironi. Okathi omosa epooma ya oSan Pablo nkaawenrye olavula mwaha wa atthu otheene omerkaatu maana yaarupa epula. Nto kahaaleela anna oolipa momunepani wira kaarowa olavula mwaha ole Empa ya Omwene. Nuumala-vo, anna  ale yaahikikoha akhala wira muthukumano ole waari wa atthu otheene, okhala wira nkaapanke vanlakani!

Okathi wotheene kaamaka itthoko sa anna. Nnaamwi ipa iye sahaakhanle sa maluku, yaanirattela saana. Ikwaha sikina kaarupa vanamathitani. Okhala wira khisaakhanle ixovoro, kaarapa opuro kaawehiwaka ni atthu, nto kaahaana orapa ni ekuwo. Nnaamwi kanwela karera, ikwaha sinceene kaawela ikalawa kirowaka isisiro sikina. Okathi wotheene kirumenle aka, nkinathume ekaaro.

Kaahiixutta nttaava tagalo, nnaamwi kihaaronwe exikola ya nttaava nno. Waawiriyana anna, mithukumano ni atthu kaalaleeryaka yaahikikhaliherya wiixutta. Anna yaaniphavela okikhaliherya wiixutta ni kaanixukhurela okipixerya waya murima ni okittottopela waya.

Nuuvira okathi, kaahaana opaka marukunuxo makina mwaha wa miritti sikina. Mwaakha wa 1956, vaavo Munna Nathan Knorr aakixukunrya awe naahikhalana kongresu nacional. Kaathanleliwe ovaraka ni ikaruma sinilaleya ihapari. Nkaasuwela saana muteko owo, nto atthu akina yaahikiixuttiha. Ohinatthi omala mwaakha ole, naahimpaka kongresu nacional mukina, ni kaahirumeela ntoko mutokweene a kongresu. Munna Frederick Franz aahinixukurya okhumaka oseedi ya olumwenku wotheene, nto aahikiixuttiha itthu sinceene. Okathi aalavula awe mwaha wa atthu otheene, owo aawanre ntoko aniwara aya atthu a oFilipina. Eyo yaahaasivela anna a elapo ele, nto aahikileela wira kaahaana wiikhaliha ntoko atthu a mapuro ale.

Nuumala okhala mutokweene a edistritu, kaahaana opaka marukunuxo. Mahiku ale  naanooniherya efilme eni: A Felicidade da Sociedade do Novo Mundo. Nto ikwaha sinceene naanooniherya mapuro oowaatta atthu, tivonto, axikokho yaaninxankiha. Maana yaatthara waarya wa eteela ya esinema nto yaanisarya vateelani. Nave, khiwaareere muteko woovara nuumala wooniherya efilme ele! Khivaakhweya otthokiha itthu iyo wira nooniherye, masi vaanihakalaliha waaweha atthu arwaaka wiixutta voohimya sa mutthenkeso wa Yehova wa olumwenku wotheene.

Mittetthe sikina ahooleli a ekerexa Katoolika, yaaniwiiriha makhulupale a mittetthe iye onikhoottiherya omwiira asembeleya. Tivonto, wira yaakhoottiherye atthu onwiriyana mulipa-oolavula mwaha, awo yaanimana isiino sa mukerexa mwaya hata okathi yoole naalavula ahu mwaha waattamela ikerexa saya. Hata vaari siiso, atthu akina yaanivikaniha wiixutta ekeekhai, nto mahiku ala atthu anceene a mapuro ale annimukokhorela Yehova.

YOOTHANLELIWA ESYA, MARUKUNUXO MANCEENE

Mwaakha wa 1959, kaahiitthaniwa orowa orumeela obetheli. Kaahiixutta-tho itthu sikina obetheli. Nuuvira okathi, nikhuuru nahu naahikiruma orowa oxukurya ibetheli sikina. Okathi kaaxukurya aka kaahimusuwela murokora oniitthaniwa Janet Dumond, aari misionaaria elapo ya oTailândia. Naanilepelana iwarakha ikwaha sinceene, nto muhoolo mwaha kaahimuthela. Mwa iyaakha 51, ninnihakalala omurumeela Yehova hoothe.

Kiryeene ni Janet esisiro ya oFilipina

Nkireere ohakalala waaxukurya atthu a Yehova a ilapo 33. Kinnixukhurela vanceene mwaha woowi miritti saavahiwe aka wanipacerya, sookikhaliherya wathokorerya saana atthu a Muluku a soolema ni ilapo soovirikana! Nto okathi kaaxukuryaaka, wookikhaliherya  woona wira Yehova onnaaphenta atthu a makhalelo otheene.Miteko 10:34, 35.

Ninnihakalala waaweha atthu a Yehova yincerereyaka

NLELO NINNIPAKA MARUKUNUXO

Ti voohakalaliha miyo ni Janet, waarumeela anna a oFilipina, nave ninnivikaniha orumeela ebetheli ya Epooma ya oQuezón. Mwa iyaakha 60 sivinre nirumeelaka mapuro ale, nihaaweha anamalaleerya yaari 20.000 aphiyaka 200.000 vano. Hata sivinre ene iyaakha iya, nlelo kinniimananiha okhala oolikana ene wa khula etthu Yehova onkivekela awe. Mwa ntakiheryo, mwaha wa marukunuxo anipakiwa mahiku ala ni mutthenkeso wa Yehova, nihaana weemererya opaka marukunuxo awo.

Naanimananiha orowa olaleerya

Noopaka sotheene siniwerya ahu wira nitthare malakiheryo a Yehova, nto eyo yoonikumiherya ohakalala mookumini mwahu. Nave-tho, noopaka marukunuxo makina wira naarumeeleke saana anna. Tthiri, khula etthu Yehova onnivekela awe, ninrowa wiimananiha wiikhaliha “n’atthu othene mwa sothene”.

Nlelo ninrumeela ebetheli ya Epooma ya oQuezón