Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Owehaweha (Onisommwa Mmulokoni)  |  Março 2017

 Yowiiraneya ya Mweekumini

Koottottela Mureerelo Mwaha Woweetta ni Atthu a Miruku

Koottottela Mureerelo Mwaha Woweetta ni Atthu a Miruku

KINNUUPUWELA vaasiisu vooriirya iyaakha sinceene oBrookings, muttetthe wa oSouth Dakota, wEstados Unidos ya wAmerica. Kaahiweha wira okathi wootepa oriirya waahanle vakhaani ophiya. Miyo ni atthu akina naanittettemela mwaha wooriirya okathi naari ahu empa enipwehiwa yoolya ofazenda. Naattamenle etanki yaasareyale maasi, nto maasi ale yaari ooriirya! Mukihiye kooleeleni voohimya sa okumi aka wira musuwele nthowa naya naari ahu opuro ole.

EMUSI AKA

Taata aka Alfred ni paapa aka

Kiyariwe nihiku 7 na Março na 1936. Anamuyari aka yaarina anamwane axexe, nto miyo kikiseriwe. Naakhala muttetthe mwaamukhaani mpantta onikhuma nsuwa oSouth Dakota. Nnaamwi olima waari muteko wootthuneya wa emusi ahu, masi waahikhala muteko mukina wootepa otthuneya. Mwaakha wa 1934, anamuyari aka yaahipatiziwa khukhala Anamoona a Yehova. Okhala wira yaahiivahererya wa Yehova, nto wiivahererya iwo, waari wootthuneya mookumini mwaya. Muhoolo mwaya, paapa aka, Clarence, ni taata aka Alfred, yaahirumeela ntoko murumeyi a muloko (yoowo olelo-va oniitthaniwa mutokweene oniiraaniha nikhuuru na axitokweene), muloko ahu mwaamukhaani oConde, oSouth Dakota.

Emusi aka yaahikhalana eprograma yoohicompela mithukumano ni olaleerya empa ni empa, yaaleelaka atthu akina nlipelelo nooreera na muhoolo ninlavuliwa mBiibiliyani. Ntakiheryo nooloka na anamuyari aka, nookikhaliherya omphenta Yehova. Miyo ni murokoraka Dorothy, naahikhala anamalaleerya nrina ene iyaakha 6. Mwaakha wa 1943, kaahiilepiha Exikola ya Orummwa wa Muluku, yeeyo yampacerya-ru.

Opioneero, 1952

 Naanisiveliwa orowa mithukumano suulupale sa esirkwiitu ni sa muttetthe. Kinnuupuwela muthukumano muulupale wa muttetthe waapakiwe oSioux Falls, muttetthe wa oSouth Dakota, mwaakha wa 1949. Munna Grant Suiter, aahilavula mwaha waarina muru oni: “É mais Tarde do Que Pensais!” Owo aahittittimiherya wira maKristau oowiivahererya ahaana orumeela okumi aya muteko wa olaleya ihapari sooreera sa Omwene wa Muluku. Nuumala-vo, kaahiivahererya wa Yehova. Nto nihiku 12 na Novembro, 1949, kaahibatiziwa omuthukumanoni muulupale wa esirkwiitu, muttetthe wa oBrookings. Ti maana aya kaari aka opuro ole wooriirya, kilavunle aka wanipacerya. Hiyo naari axexe naalipelela obatiziwa etanki ele yuulupale yaapakiwe ni aaso.

Vano kaahilakela okela muteko wa opioneero. Kaapacenrye 1 a Janero, a 1952, kirina ene iyaakha 15. Biibiliya onihimya wira: “Onetta n’asuweli onokhala musuweli”. Nto mweemusini mwaka yaahikhala atthu anceene a miruku, yaawo yaasiveliwe ni yoothanla aka ya okhala pioneero. (Miruku 13:20) Ikwaha sinceene, kaanilaleerya ni taata aka Julius, yoowo aarina iyaakha 60. Nnaamwi owo aarina iyaakha sinceene okivikana miyo, kaanisiveliwa olaleerya hoothe. Sookumanana sawe sookiixuttiha itthu sinceene. Moohipisa Dorothy aahikhala-tho pioneera.

MUTOKWEENE A ESIRKWIITU AAHIKIKHALIHERYA

Kiryeene mmiravo, anamuyari aka yaanisiveliwa owaakhela axitokweene a esirkwiitu ni axaaraya owaani. Nto, Jesse ni Lynn Cantwell, anamathelana amosa a esirkwiitu, yaahikikhaliherya vanceene. Awo yaanikikhapelela ni okilipiha. Okathi yaarumeela aya miloko sowaattamela, awo yaanikilattula wira nalaleeryeke hoothe. Tthiri, kaanisiveliwa vanceene okhala ni atthu awo! Kaanisiveliwa ni muteko wa opioneero ni omurumeela Yehova ni murima wotheene ntoko anamathelana ale.

Mutokweene mukina a esirkwiitu aari Bud Miller. Okathi munna owo ni mwaarawe, Joan, yaaxukurya aya muloko ahu, kaarina iyaakha 18. Okathi ole, kaahaana orowa olavula ni makhulupale yaathanla atthu yaareerela orowa etoropa. Awo yaaphavela wira kivareke muteko yoole waavirikanya yooruma ya Yesu ya ohiirela mpantta elapo. Masi kaaniphavela olaleya ihapari sooreera  sa Omwene. (Yohani 15:19) Tivonto, kaahivekela wira kithokoreriweke okhala murumeyi a Muluku.

Kaahihakalala vaavo Munna Miller aakilenle awe wira aamukihoola olavula ni makhulupale ale. Owo aari mutthu oolipa murima. Nave aanisuwela oratteene Soolempwa. Tthiri kaanilipa vanceene okhala ni yena! Elimwe ya mwaakha wa 1954, okathi makhulupale yaathukumanne aya, awo yaheemererya yooveka aka ya othokoreriwa okhala murumeyi a Muluku. Vano kaahitaphuwa wira kincererye ovara muteko wa Yehova.

Kiphiyale ene niinano oBetheli ni ekaaro ya ofazenda

Moohipisa, kaahilattuliwa orowa orumeela oBetheli, opuro yoowo khalai wiitthaniwa Fazenda da Torre de Vigia, ya oStaten Island, oNova York. Kaahirumeela opuro ole iyaakha tthaaru. Kaahikhalana sookumanana sinceene sooreera, okhala wira kaahaasuwela anna anceene ni arokora a miruku, yaawo kaavarana aka muteko.

ORUMEELA OBETHELI

Emisoora WBBR ni Munna Franz

Emisoora WBBR yaari efazenda ya oStaten Island. Okhuma mwaakha wa 1924 mpakha 1957, emisoora ele yaavariwa ni Anamoona a Yehova. Anna a oBetheli oowiiraka 15 aahiiso 20, yaanivekeliwa orowa ovara ofazenda iwe. Anamunceene a hiyo naari amiravo nahaarina sookumanana sinceene. Masi naavara ni munna Eldon Woodworth, yoowo aari oowuuluvala ni oowoottihiwa. Owo aari ntoko tiithi ihu ni aahiniixuttiha itthu sinceene. Okathi naakhalana ahu mixankiho ni munna mukina, Munna Woodworth aahimya so: “Miteko sa Yehova ti sooloka nnaamwi atthu onaarumeela awe aryeene oohimalela”.

Harry Peterson aaniluttuweliwa muteko woolaleerya

Nave munna Frederick W. Franz aari ni hiyo ni aaninikhaliherya. Aari a miruku ni aanimusuwela vanceene Biibiliya. Nave-tho, aanisiveliwa ni khula mmosa a hiyo. Munna aanaapeela iihaniwa Harry Peterson. Vaanikhweela orumeela nsina na apapawe, ohiya nsina nawe, Papargyropoulos. Owo aari munna oowoottihiwa ni aanisiveliwa olaleerya. Munna Peterson aanivara saana muteko awe oBetheli ni aaniluttuweliwa olaleerya. Nto aanikawa irevista imiya sinceene khula mweeri. Nave, aanimusuwela saana Biibiliya ni anaakhula makoho ahu.

KIHIIXUTTA ETTHU NI AROKORA A MIRUKU

Ofazenda iwe, naanilokiherya mihokorokho ni makukhu anlyiwa nnahela mulaatani. Kaavara  muteko ni Etta Huth, murokora ankhili anceene. Owo aahivaha malakiheryo a moota woolokiherya mihokorokho iye ni makukhu ale. Arokora a mapuro ale yaanirwa onikhaliherya, nto Etta aanaakhaliherya moota woovara muteko. Nnaamwi Etta aasuwela moota woolokiherya mireerelo iye, owo aanaattittimiha anna ale yaahoolela mfazenda mme. Nto oonivaha ntakiheryo nooloka otheene ahu.

Kiryeene ni Angela ni Etta Huth

Angela Romano aari murokora mwali yoowo aarwa okhaliherya ofazenda iwe. Etta taamwiixuttinhe ekeekhai. Miyo ni Angie naahithelana Abril a 1958, nto ninnihakalala omurumeela Yehova vamosa iyaakha 58. Soovira iyaakha sinceene, nto mwaha wa Angie omuroromela Yehova woolipiha ekasamento ahu. Angie ta miruku, tthiri miyo kinnimuroromela yena hata nikhalanaka mixankiho.

OMISIONAARIO NI MUTEKO WA ESIRKWIITU

Okathi aatumihiwa awe raadio WBBR oStaten Island mwaakha wa 1957, kaahirumeela okathi vakhaani eBetheli ya oBrooklyn. Nuumala omuthela Angie, naahikhuma oBetheli. Iyaakha tthaaru, naahirumeela ntoko mapioneero oStaten Island. Mwa okathi vakhaani, kaahivara emisoora ya raadio ya atthu akina, yiitthaniwa WPOW.

Miyo ni Angie naahikhweiherya okumi ahu wira niweryeke orumeela khula opuro naavekeliwa ahu orowa. Nto, mwaakha wa 1961, naheemererya orowa orumeela ntoko mapioneero a vameekhaaya muttetthe wa oNebraska, oFalls City. Moohipisa nuumala ophiya elapo ele, naahilattuliwa mweeri mmosa orowa oSouth Lansing, oNova York, osoma Exikola ya Orummwa wa Omwene. Naahisiveliwa wiixutta itthu sinceene, nto nuupuwela wira nuumala exikola naarowa otthikela oNebraska. Masi, naaleeliwe orowa opuro mukina. Naarowa okhala mamisionaario oCamboja, mpantta onikela epheyo wa Asia. Nto opuro ole, naahoona, wiiwa ni weererya itthu nahaasuwela ahu. Okhala wira naaphavela waaleela ihapari sooreera sa Omwene atthu a muttetthe ole.

Kiryeene ni Angela 1975, ehinatthi entrevista ya televisau

Masi mukhalelo wa epoliitika wa elapo ya oCamboja waahiturukeya, nto nahaana orowa oVietnã do Sul. Nuumala iyaakha piili, kaahiwereiwa vanceene ni mooriipiha murima, naahitthikela wEstados Unidos. Waahivira okathi wira kikhale saana. Nuumala openuwa, naahitthikela muteko wa opioneero.

Março a 1965, naahipacerya oxukurya miloko. Mwa iyaakha 33, miyo ni Angie naahisiveliwa muteko wa esirkwiitu ni edistritu, ni okhaliherya okathi wa mithukumano sa mittetthe. Kaahisiveliwa ovara muteko ole, okhala wira okhala wene okathi wa mithukumano iye onnikihakalaliha. Iyaakha sikina naahixukurya miloko sa muttetthe ole ni mapuro makina a Epooma ya oNova York, nto mithukumano sinceene naapaka Estádio Yankee.

OTTHIKELA OBETHELI NI OSOMIHA IXIKOLA SA OMWENE

Iyaakha sivinre, miyo ni Angie nihaakhela iparakha sinceene, sikina soovila. Nto 1995, kaahivekeliwa osomiha Exikola Eniixuttiha Orummwa.  Nuuvira iyaakha tthaaru, naahilattuliwa orowa oBetheli. Nuumala iyaakha 40, kaahihakalala otthikela eBetheli, yeele kaapacenrye aka muteko wa orummwa wa okathi wotheene wa vameekhaaya. Iyaakha sikina, kaahirumeela eDepartamento ya Muteko ni kaahikhala mwiixuttihi a ixikola sinceene sa Omwene. Mwaakha wa 2007, Nikhuuru Noolamulela naahikumiherya eDepartamento ya Ixikola sa Omwene, wira elokiheryeke ixikola sotheene siniixuttiha emusi ya oBetheli, nto iyaakha sikina kaahikhala muhooleli.

Mahiku ala, annipakiwa marukunuxo manceene a ixikola sa oBetheli. Exikola ya Axitokweene a Mmulokoni epacenrye mwaakha wa 2008. Nave iyaakha piili ohoolo waya, axitokweene anivikana 12.000 ahiixuttihiwa oPatterson ni eBetheli ya oBrooklyn. Nave exikola eyo ennipakiwa ilapo sikina. Mwaakha wa 2010, Exikola Eniixuttiha Orummwa, yaahiturukiwa nsina khukhala Exikola ya Biibiliya ya Anna Oohithela. Nave yaahipakiwa exikola esya yiihaniwa Exikola ya Biibiliya ya MaKristau Oothelana.

Setembro a 2014, ixikola iya piili sahuuraanyihiwa khukhala Exikola ya Anamalaleerya a Omwene. Anna anrowa exikola ela pooti okhala anamathelana, anna oohithela ni arokora oohitheliwa. Anna anceene olumwenku wotheene, yaahihakalala nuumala osuwela wira exikola ela yaarowa opakiwaka ilapo saya. Etthu yoohakalaliha woona wira anna anceene anookhalana eparakha yoosoma exikola ela. Nave, kinnixukhurela vanceene waaweha anna anceene apakaka marukunuxo wira awerye osoma exikola ela.

Vaavo kinuupuwela aka okathi ovinre kihinatthi obatiziwa opuro ole wooriirya, kinnimuxukhurela Yehova mwaha wa weetta ni atthu a miruku. Atthu awo aakikhaliherya omusuwela ni omurumeela saana Yehova. Akina yaari amiravo, akina yaari aalupale okivikana miyo. Nave, akina yaari a makhalelo oovirikana ni miyo. Masi kooweha miteko ni mukhalelo aya wira yaanimphenta vanceene Yehova. Kinnixukhurela vanceene okhalana apatthani anceene mmutthenkesoni mwa Yehova, yaawo akiixuttinhe itthu sinceene.

Kinnihakalala ovaanela ni anaxikola a olumwenku wotheene