Miyo ni iyaka, murokoraka ni mwaarawe, naahivahiwa muteko wa vameekhaaya. Moohipisa nahaakhulela, noomwi: “Ninnee-​mererya!” Xeeni nihalaka weeme-​rerya muteko ole, ni Yehova onireelinhe sai? Mukihiye toko koohimeeryeni ihuweliwo saka.

KIYARIWE mwaakha wa 1923, oHemsworth, epooma ya Yorkshire, wInglaterra. Kaahikhalana murokoraka mmosa muulupale, aitthaniwa Bob. Okathi kaarina aka iyaakha 9, apaapa yaahiphwanya iliivuru saatthokiherya moota etiini yoowoka enaawoka aya atthu. Etthu aasomme awe yaahimusivela vanceene paapa aka, maana khivaamusivela oweha wira ahooleli a itiini khiyeettela itthu yiixuttiha aya. Nuuvira iyaakha vakhaani, Bob Atkinson aahirwa owaani orumiha myaha sa munna Rutherford. Naahiweha wira mwaha ole waakumiheriwe ni mutthenkeso mmosaru yoole waakumihenrye iliivuru seiye paapa aka aatonko awe osoma. Anamuyari aka yaanimulattula munna Atkinson orwa olya vamosa ni hiyo khula ohiyu. Okathi owo, aanaakhula makoho ahu manceene voohimya sa myaha sa mBiibiliyani. Aahinlattula orowela mithukumano vatthokoni va munna naattamanne ahu. Naahipacerya orowela mithukumano nihicompelaka, nto waahikhumelela muloko mwaamukhaani oHemsworth. Moohipisa arummwa a muttetthe (vano anisuweliwa ntoko axitokweene a esirkwiitu) yaanimaka vatthokoni vahu ni mapioneero a miloko sowaattamela yaanilya owannyihu. Anna ni arokora awo yaahikikhaliherya vanceene.

Okathi ene yoowo, anamuyari aka yaahimpacerya nakoso. Masi paapa aka aahimuhimeerya murokoraka wira: “Mwaphavela okhala pioneero, hiyo pooti omuhiya nakoso ola”. Bob aaheemererya, nto aahirowa muteko wa opioneero orina ene iyaakha 21. Nuuvira iyaakha piili, kaahiphiyeriha iyaakha 16, ni miyo-tho kaahikela opioneero. Wuumalani wa esumana kaanilaleerya ni anna akina, masi eriyari ya esumana, ikwaha sinceene kaalaleerya mekhaka. Kaarumeela efonografo ni ekartau ya olaleerya, yeeyo yaarina muhupi wa mBiibiliyani wookhuveya. Yehova aahikikhaliherya khumphwanya naxikola mmosa a Biibiliya, yoowo aarowa vahoolo momunepani. Muhoolo mwaya, amusi awe anceene yaahikhala Anamoona. Nto mwaakha woottharelana, kaahithanliwa okhala pioneera a vameekhaaya, vamosa ni Mary Henshall. Naahirowa muttetthe wa epooma ya oCheshire.

Okathi wa Ekhotto ya Nenli ya Olumwenku Wotheene, athiyana yahaana ovara miteko saakhaliherya etthoko. Okhala wira atthu akina yaavara miteko sa etiini khiyaavekeliwa orowa okhottoni, nto hiyo nuupuwela wira khinaarowa ovekeliwa orowa okhottoni maana naari mapioneero a vameekhaaya. Masi  itribunaali khiseemyale, nto kaahilamuliwa otthukweliwa mukhatteya mweeri ntero. Nuuvira mwaakha mmosa, kirina ene iyaakha 19, kaahirowa otribunaali ikwaha piili mwaha wa okhootta okhaliherya ekhotto. Masi ikwaha sotheene etribunaali yaahikihiya orowa kihitthukweliwe. Okathi wotheene kaanisuwela wira munepa wootteela waanikikhaliherya, ni Yehova aanikilipiha.​—Yesaya 41:10, 13.

MPATTHANI MUSYA

Miyo ni Arthur Matthews naasuwelanne mwaakha wa 1946. Arthur ammalaru okhuma mukhatteya aatthukweliwe awe myeeri miraru mwaha wa okhootta orowa okhottoni. Nuumala okhuma mukhatteya aahirowa omukhaliherya munnawe, Dennis, yoowo aari pioneero a vameekhaawe, oHemsworth. Anamuyari aya yaahaakhaliheryasa omusuwela Yehova okhuma enamwane aya, nto yaahibatiziwa nlelo aryeene amiravo acikhaani. Nuumala awosa okela opioneero, Dennis aahithaamiheriwa wIrlanda. Nto Arthur aahanle mekhawe. Anamuyari aka yaanisiveliwa ni mikhalelo sa pioneero ole. Nto yaahimulattula wira okhaleke owannyeya. Okathi kaarowa aka waaxukurya anamuyari aka, miyo ni Arthur naanirapiha iparatho hoothe. Muhoolo mwaya naahipacerya olepelana ipaphelo. Mwaakha wa 1948, Arthur ahitthukweliwa-tho mukhatteya myeeri miraru. Naahithelana mweeri wa Janero mwaakha wa 1949, nto yoolakela ahu yaari ovikaniha okhala mapioneero. Nto naanikhalana ephoole yuulupale voohimya sa moota woorumeela saana musurukhu ahu. Okathi wa ifeeriya naaniphwanya musurukhu nivaraka muteko wa wuurula mihokorokho mmatta. Nikhaliheriwaka ni Yehova, naahithipelela okhala mapioneero.

OHemsworth, nuumala othelana ninaano, mwaakha wa 1949

Nuuvira mwaakha mmosa, naahithanleliwa orowa wIrlanda do Norte. Epooma yoopacerya waari wArmagh, nuumala-vo oNewry, seiyo sahaareere waatta maKatoolika. Hiyo naanithanyiwa vanceene ni anatiini akina, tivonto nahaana okhalana ephoole yuulupale okathi naalaleerya ahu. Mithukumano sahu saakhala vatthokoni va anamathelana amosa yaari annihu. Naarekamelanne ikiloomu 16. Nto atthu 8 yaanirwa omuthukumanoni. Ikwaha sikina naarupa weiwo. Naarupa vathi, nto mmeeloni mwaha naanikhalana matabicho oosiva. Kinnihakalala osuwela wira vano aakhala Anamoona anceene muttetthe ole.

“NINNEEMERERYA!”

Murokoraka ni mwaarawe, Lottie, yaapacenrye khalai orumeela wIrlanda do Norte ntoko mapioneero a vameekhaaya. Nto mwaakha wa 1952, otheene ahu naahimurowela kongresu a edistritu, oBelfast. Munna mmosa aahinivaha otheene ahu opuro vatthokoni vawe, vamosa ni munna Pryce Hughes, yoowo aari muhooleli a efiliyaali ya wInglaterra. Ohiyu omosa, naathokorerya efolyeeto God’s Way Is Love (Ephiro ya Muluku Ti Ophenta), yeeyo yaapakeliwe atthu a wIrlanda paahi. Munna Hughes aahitthokiherya wira waanixankiha waalaleerya maKatoolika a wIrlanda. Anna yaanoomoliwa mapuro yaakhala aya, nave mapaatiri yaanaatumererya atthu waalupattha annihu. Munna Pryce aahimmye so: “Hiyo nnaaphavela anamathelana arina ikaaro wira yiirele mpantta ekampaanya ya okawa efolyeeto ela elapo yotheene”. * (Nwehe enoota.) Nto ti vaavo naakhunle ahu wira: “Ninneemererya!”

Ni mapioneero makina, niryeene vamootani

 Opuro omosa mapioneero yaamakela aya okhala oDublin, waari vatthokoni va murokora Ma Rutland, yoowo aamurumeela Yehova mwa iyaakha sinceene. Hiyo-tho naahirowa okhala opuro ole, ni naahitumiha mireerelo sahu. Nto otheene ahu axexe, naahinwela moota a Bob, yoowo aarina ekarinyu, ni naahirowa ophavelasa ekaaro yaatumihiwa. Naahiphwanya ekaaro emosa yahaarumeeliwe vanceene, nto naahinvekela mwaneene wira oniruuhele owaani, maana khuuvo a hiyo aasuwela weettiha ekaaro. Ohiyu yoole, Arthur khaarumpe. Owo aakilanthi vakhaamani, onakhala ntoko onituruka mitansa sa kaaro. Vaaxiiye aya, okathi eererya awe okumiha ekaaro opuro yaakhala aya, aahiphiya murokora mmosa misionaaria aitthaniwa Mildred Willett (muhoolo mwaya aatheliwe ni John Barr). Owo aanisuwela weettiha ekaaro! Aahinikhaliherya wiixutta weettiha ekaaro, nto nuumala-vo, naahilikana orowa mukwaha ahu.

Ekaaro ahu ni empa ahu ya maroota

Nto nahaana ophavela opuro wookhala. Anna yaahinilopola wira nihikhaleke empa ya maroota yaapuruliwa ni ekaaro, maana anyokhani yanwerya opaha. Nto naahipacerya ophavelasa enupa, masi khinaaphwanya. Ohiyu yoole, otheene ahu axexe naarumpe mukaaroni. Mmeeloni mwaya naahitthikela ophavelasa, masi etthu naaphwannye ahu yaari empa ya maroota yaamukhaani, yaarina ikhaama piili saakhuniwa. Nto eyo ti yaari enupa ahu. Moohakalaliha, naaniwerya ophwanya opuro woweemexa mmatta mwa alimi ooreera murima. Opuro naarowa ahu olaleerya waanirakamela ikiloomo 16 wala 24 ni opuro naahiya ahu empa ahu ya maroota. Nto nuumala othaamela nipuro nikina, naanihokolowa wira nalaleerye opuro ole naahiyale ahu empa ahu ya maroota.

Naahixukurya itthoko sotheene sa epantte enikhuma epheyo ya wIrlanda, nihilupatthiwaka. Naahikawa ifolyeeto saavikana 20.000, nto masina a atthu otheene yoonihenrye osiveliwa naahiroiha obetheli ya wInglaterra. Tthiri eparakha yuulupale osuwela wira vano epantte ele ya wIrlanda aakhala Anamoona anceene!

OTTHIKELA WINGLATERRA, NI OROWA WESCÓCIA

Nuuvira iyaakha, naahittikiheriwa mpantta onikhuma epheyo ya oLondres. Nuuvira isumana vakhaani, Arthur aahiitthaniwa ni anna a oBetheli ya wInglaterra, khunvekela wira mmeeloni mwaya apacerye muteko wa esirkwiitu. Aahiixuttihiwa muteko wa esirkwiitu esumana emosa, nuumala-vo naahirowa esirkwiitu ahu, wEscócia. Arthur khaakhalanne okathi wira olokiherye myaha sawe. Masi owo aari mutthu aakhulela ovara miteko sotheene aathanleliwa awe, hata saari soovila. Naanisiveliwa vanceene ni muteko ahu wa esirkwiitu. Nuumala orumeela iyaakha sinceene mapuro yahaakhanle anamalaleerya, nto naahihakalala okhala vamosa ni anna ni arokora anceene.

Okathi Arthur aalattuliwe awe orowa Exikola ya oGileadi mwaakha wa 1962, nahaana opaka yoothanla yuulupale. Exikola eyo yaarowa omaliha myeeri muloko, masi miyo nkaalattuliwe, tivonto nkaarowa. Nto naahiiwanana wira Arthur aahaana waakhulela nlattulo nle. Okhala wira nkaarowa okhalana mpatthani oolaleeryana, nto efiliyaali yaahikittikiherya oHemsworth, weiwo kaarowa aka okhala pioneera a vameekhaaya. Nuuvira eyaakha emosa, Arthur aahihokolowa, nto naahirowa muteko wa edistritu.  Muttetthe ahu waahela muhina wEscócia, mpantta onikela epheyo wa wInglaterra ni wIrlanda do Norte.

MUTEKO MUSYA WIRLANDA

Mwaakha wa 1964, Arthur aahithanliwa okhala muhooleli a efiliyaali ya wIrlanda. Woopaceryani khiwaakisivenle orowa oBetheli, maana muteko wa esirkwiitu waanikisivela vanceene. Masi kuupuwelaka ottuli, kinnixukhurela eparakha ya orumeela oBetheli. Kinoona wira mutthu aakhulela khula muteko onithanleliwa awe, hata ohimusivelaka, Yehova onoomureeliha mutthu owo. Obetheli koovara oskiritoorio, okhapelela iliivuru, waapeya ni oreeriha ikwaartu. Nave-tho okathi mukina naahirowa orumeela odistritu, nto naahikumana anna anceene. Waaweha anaxikola ahu a Biibiliya anceene arowaka vahoolo momunepani, waahilipiha wataana wahu ni annihu a wIrlanda. Tthiri eparakha yuulupale!

MUTHUKUMANO OHINLIYALEYA WAANAMOONA A YEHOVA WIRLANDA

Kongresu a ilapo sinceene oopacerya wiiriwa wIrlanda, aari epooma ya oDublin, mwaakha wa 1965. * (Nwehe enoota.) Nnaamwi yaakhanle anamalupattha anceene, kongresu ole aahikhumela saana. Atthu yaamurwenle yaari 3.948, ni yaahibatiziwa atthu 65. Atthu oowiiraka 3.500 yaamurwenle kongresu ole, yaamanke mmaitthokoni mwa atthu a oDublin. Nto anna yaahaalepela ipaphelo axineene itthoko, yaaxukhurelaka. Nave axineene itthoko yaahixukhurela mweettelo wooloka wa anna. Tthiri ele yaahikumiherya mireerelo elapo ya wIrlanda.

Arthur omuntelaka munna Nathan Knorr vaavo owo aamurwenle awe kongresu a 1965

Arthur okumiheryaka Eliivuru Aka ya Miyaha sa Biibiliya nttaava na Gaélica, mwaakha wa 1983

Mwaakha wa 1966 ipantte soopiili sa wIrlanda do norte ni sul, sahuuryanyihiwa, khiyaweheriwa ni efiliyaali ya oDublin. Wiiraana nno yaari etthu yooreera, maana atthu a ilapo iye yaahivalana mwa epoliitika ni etiini. Naahihakalala waaweha maKatoolika manceene yeemereryaka ekeekhai ni amurumeelaka Yehova vamosa ni annaya, yaawo khalai yaari maPrustanti.

OTURUKEYA WA MAKHALELO

Mwaakha wa 2011, makhalelo ahu yaahiturukeya moomalela, vaavo ifiliyaali sa wInglaterra ni wIrlanda saatakaaheriwe aya, nto naahithaamiheriwa eBetheli ya oLondres, wInglaterra. Okathi owo kaahipacerya oxankiheya ni ekumi ya Arthur. Yena aahiphwanyaniwa eretta eniitthaniwa Parkinson. Mooriipiha murima, nihiku 20 na Maio, 2015, ole aari mpatthani aka mwa iyaakha 66 aahikhwa.

Iyaakha iya sivinre, kinniriipiwa murima ni onnikiphwanya omeekha. Arthur ohinatthi okhwa, aanikikhaliherya. Vano onnikinkhela ovaneela ni yena! Masi vaavo mutthu oniviriha awe mixankiho ntoko iya, onnitepa omwaattamela Yehova. Kinnihakalala osuwela wira atthu anceene yaanimphenta Arthur. Kinnaakhela ipaphelo sinceene soolipiha sa anna ni arokora a wIrlanda, wInglaterra, hata wEstados Unidos. Ipaphelo iyo, vamosa ni nikhaliheryo na munnawe Arthur, Dennis vamosa ni mwaarawe, Mavis ni anaaya anli, Ruth ni Judy, sinnitepa okikhaliherya vanceene.

Yoolepa emosa enikilipiha vanceene ti Yesaya 30:18. Eyo enihimya so: “Masi Apwiya annowehereryani wira yoleveleleni: awo animwemela wira yomoreleni ikharari. Tthiri Apwiya ti Muluku òmoriwa ikharari: òreriwa t’ale anetta emuroromelaka Muluku”. Vannikilipiha oweha wira Yehova onniwehererya wira ophuke mixankiho sotheene sa apinaatamu ni onivahe miteko soohakalaliha, elapo esya.

Okathi kiniwehaka ottuli, kinnoona moota Yehova oneettiha awe ni oreeliha muteko woolaleerya wIrlanda! Tthiri eparakha yuulupale miyo okhaliherya muteko owo. Ovara ele Yehova onnivekela awe, onnikumiherya mareeliho.

^ etti. 12 Munwehe Anuário das Testemunhas de Jeová a 1988, ipaaxina 100-101.

^ etti. 22 Munwehe Anuário a 1988, ipaaxina 109-112.