Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Tổng quát)

Tôn trọng quyền tự quyết và lựa chọn có hiểu biết của bệnh nhân trong điều trị y khoa

Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia.

Nguồn‎: no. 302/02. §§ 132, 135, 136, ECHR 10 June 2010 (European Court of Human Rights).

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99221

A.N.J.W.

Nguồn‎: Case No. A. 523. XLVIII. §§ 14, 16, 1 June 2012 Supreme Court of Argentina.

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=6921431

In re T. (Adult: Refusal of Treatment) [1992]

Nguồn‎: 4 ALL ER 649; [1992] 3 WLR 782 (Court of Appeal, United Kingdom).

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1992/18.html

Harvey v. Strickland.

Nguồn‎: 350 S.C. 303, 309-10, 566 S.E. 2d 529, 533 (2002), Supreme Court of South Carolina (USA).

https://www.leagle.com/decision/2002653350SC303_1592/harvey%20v.%20strickland

Castell v De Greef.

Nguồn‎: 1994 (4) SA 408 (C) Full Bench of the Cape Provision Division of the Supreme Court of South Africa.

http://learning.ufs.ac.za/DEL314_OFF/Resources/RESOURCES/Court%20Cases/CASTELL%20v%20DE%20GREEF%201994%20(4)%20SA%20408%20(C)%20%20A.pdf

Refusal of blood by Jehovah's Witnesses and the patient's right to self-determination.

Ariga T.

Nguồn‎: Leg Med (Tokyo) 2009;11 Suppl 1:S138-40.

Mã bài‎: PubMed 19272827

DOI‎: 10.1016/j.legalmed.2009.02.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19272827

Hémorragie et transfusion : le cas des Témoins de Jéhovah. [Hemorrhage and transfusion: the case of Jehovah's Witnesses.] [French]

Chassot PG, Kern C, Ravussin P.

Nguồn‎: Rev Med Suisse 2006;2(88):2674-6, 2678-9.

Mã bài‎: PubMed 17265806

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17265806

Legal and ethical issues in blood transfusion.

Desborough MJ, Murphy MF.

Nguồn‎: Br J Hosp Med (Lond) 2013;74(1):C2-4.

Mã bài‎: PubMed 23593671

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23593671

Transfusion Alternative Health Care—Meeting Patient Needs and Rights.

Guillod O, Harding TW, Keyserlingk EW, McLean SAM, Weissauer W, et al.

Nguồn‎: Brooklyn, NY (USA); Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania: 2002.

https://www.jw.org/en/medical-library/videos/blood-transfusion-patient-needs-rights/

Relational autonomy or undue pressure? Family's role in medical decision-making.

Ho A.

Nguồn‎: Scand J Caring Sci 2008;22(1):128-35.

Mã bài‎: PubMed 18269432

DOI‎: 10.1111/j.1471-6712.2007.00561.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18269432

Why "bloodless medicine" and how should we do it?

Kickler TS.

Nguồn‎: Transfusion 2003;43(5):550-1.

Mã bài‎: PubMed 12702172

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702172

The ethics of blood management.

Sazama K.

Nguồn‎: Vox Sang 2007;92(2):95-102.

Mã bài‎: PubMed 17298570

DOI‎: 10.1111/j.1423-0410.2006.00867.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298570

Law, ethics, religion, and blood management.

Seeber P, Shander A.

Nguồn‎: In: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex (UK); Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

Mã bài‎: ISBN 978-0-470-67070-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary

Management of Anaesthesia For Jehovah's Witnesses. Second Edition.

Ward ME, Dick J, Greenwell S, O’Sullivan E, Verma R, Whitaker DK.

Nguồn‎: London, UK: The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 2005.

https://www.aagbi.org/publications/guidelines/jehovahs-witnesses-2


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.