Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Nhi khoa)

Trẻ vị thành niên chín chắn

Urgent medical decision making regarding a Jehovah's Witness minor: a case report and discussion.

Brezina PR, Moskop JC.

Nguồn‎: N C Med J 2007;68(5):312-6.

Mã bài‎: PubMed 18183749

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18183749

Mature minors should have the right to refuse life-sustaining medical treatment.

Derish MT, Heuvel KV.

Nguồn‎: J Law Med Ethics 2000;28(2):109-24.

Mã bài‎: PubMed 11185027

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11185027

Transfusion Alternative Health Care—Meeting Patient Needs and Rights.

Guillod O, Harding TW, Keyserlingk EW, McLean SAM, Weissauer W, et al.

Nguồn‎: Brooklyn, NY (USA); Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania: 2002.

https://www.jw.org/en/medical-library/videos/blood-transfusion-patient-needs-rights/

Bioethics for clinicians: 9. Involving children in medical decisions.

Harrison C, Kenny NP, Sidarous M, Rowell M.

Nguồn‎: CMAJ 1997;156(6):825-8.

Mã bài‎: PubMed 9084389

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9084389

Religious practice, blood transfusion, and major medical procedures.

Hivey S, Pace N, Garside JP, Wolf AR.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2009;19(10):934-46.

Mã bài‎: PubMed 19754485

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03139.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754485

Medical ethics, transfusion, and the standard of practice.

Kipnis K.

Nguồn‎: In: Spiess BD, Spence RK, Shander A, eds. Perioperative Transfusion Medicine. Second edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 45-51.

Mã bài‎: ISBN 0-7817-3755-9

https://www.worldcat.org/oclc/62123297?chap=4

Aggressive non-blood product support of Jehovah's Witnesses.

Parker RI.

Nguồn‎: Crit Care Med 1994;22(3):381-2.

Mã bài‎: PubMed 8124987

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8124987

Ethical perspectives on Jehovah's Witnesses' refusal of blood.

Smith ML.

Nguồn‎: Cleve Clin J Med 1997;64(9):475-81.

Mã bài‎: PubMed 9339046

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9339046


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.