Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Nhi khoa)

Tối đa lợi ích cho bệnh nhân và Các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Correction of congenital heart defects in Jehovah's Witness children.

Alexi-Meskishvili V, Stiller B, Koster A, Böttcher W, Hübler M, Photiadis J, Lange PE, Hetzer R.

Nguồn‎: Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(3):141-6.

Mã bài‎: PubMed 15192773

DOI‎: 10.1055/s-2004-820868

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15192773

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LM.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Mã bài‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

Childhood cancer and the Jehovah's Witness faith.

Frankel LS, Damme CJ, Eys JV.

Nguồn‎: Pediatrics 1977;60(6):916-21.

Mã bài‎: PubMed 600607

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/600607

Transfusion issues in a child of Jehovah's Witness parents: a neurosurgical case report.

Ganjoo P, Panday BC, Chawla R, Tandon MS, Sharma A.

Nguồn‎: J Pediatr Neurol 2011;9(1):105-7.

Mã bài‎: EMBASE 2011111803

DOI‎: 10.3233/JPN-2010-0439

https://content.iospress.com/articles/journal-of-pediatric-neurology/jpn00439

Cardiac operation for congenital heart disease in children of Jehovah's Witnesses.

Henling CE, Carmichael MJ, Keats AS, Cooley DA.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 1985;89(6):914-20.

Mã bài‎: PubMed 3999791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3999791

Religious practice, blood transfusion, and major medical procedures.

Hivey S, Pace N, Garside JP, Wolf AR.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2009;19(10):934-46.

Mã bài‎: PubMed 19754485

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03139.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754485

Transfusion-free complex cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 3.55-kg Jehovah's Witness neonate.

Huebler M, Boettcher W, Koster A, Emeis M, Lange P, Hetzer R.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2005;80(4):1504-6.

Mã bài‎: PubMed 16181903

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2004.05.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181903

Why "bloodless medicine" and how should we do it?

Kickler TS.

Nguồn‎: Transfusion 2003;43(5):550-1.

Mã bài‎: PubMed 12702172

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702172

The Jehovah's Witness family, transfusions, and pediatric day surgery.

Morrison JE Jr, Lane G, Kelly S, Stool S.

Nguồn‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997;38(3):197-205.

Mã bài‎: PubMed 9051425

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9051425

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Mã bài‎: PubMed 25208437

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Strategies for repair of congenital heart defects in infants without the use of blood.

van Son JA, Hovaguimian H, Rao IM, He GW, Meiling GA, King DH, Starr A.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 1995;59(2):384-8.

Mã bài‎: PubMed 7531422

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7531422


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.