Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh hồng cầu lưỡi liềm

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Primary hemorrhagic stroke in children with sickle cell disease is associated with recent transfusion and use of corticosteroids.

Strouse JJ, Hulbert ML, DeBaun MR, Jordan LC, Casella JF.

Nguồn‎: Pediatrics 2006;118(5):1916-24.

Mã bài‎: PubMed 17079562

DOI‎: 10.1542/peds.2006-1241

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079562

Delayed hemolytic transfusion reaction/hyperhemolysis syndrome in children with sickle cell disease.

Talano JA, Hillery CA, Gottschall JL, Baylerian DM, Scott JP.

Nguồn‎: Pediatrics 2003;111(6 Pt 1):e661-5.

Mã bài‎: PubMed 12777582

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12777582

Prevalence of human immunodeficiency virus transmission among transfused children with sickle cell anemia in Enugu Nigeria.

Ubesie A, Emodi I, Ikefuna A, Ilechukwu G, Ilechukwu G.

Nguồn‎: Ann Med Health Sci Res 2012;2(2):109-13.

Mã bài‎: PubMed 23439999

DOI‎: 10.4103/2141-9248.105655

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439999


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.