Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh hồng cầu lưỡi liềm (ở trẻ em)

Xử lý thiếu máu

Preliminary results with administration of recombinant human erythropoietin in sickle cell/beta-thalassemia patients during pregnancy.

Bourantas K, Makrydimas G, Georgiou J, Tsiara S, Lolis D.

Nguồn‎: Eur J Haematol 1996;56(5):326-8.

Mã bài‎: PubMed 8641410

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8641410

On the use of hydroxyurea/erythropoietin combination therapy for sickle cell disease.

el-Hazmi MA, al-Momen A, Kandaswamy S, Huraib S, Harakati M, al-Mohareb F, Warsy AS.

Nguồn‎: Acta Haematol 1995;94(3):128-34.

Mã bài‎: PubMed 7502628

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7502628

Combination erythropoietin-hydroxyurea therapy in sickle cell disease: experience from the National Institutes of Health and a literature review.

Little JA, McGowan VR, Kato GJ, Partovi KS, Feld JJ, Maric I, Martyr S, Taylor JG 6th, Machado RF, Heller T, Castro O, Gladwin MT.

Nguồn‎: Haematologica 2006;91(8):1076-83.

Mã bài‎: PubMed 16885048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885048

Use of erythropoietin in a pregnant Jehovah's Witness with sickle-cell disease.

Tan TL, Ahmad H, Jhavar R, Patel R, Harrison C, Oteng-Ntim E.

Nguồn‎: J Obstet Gynaecol 2007;27(1):82-3.

Mã bài‎: PubMed 17365469

DOI‎: 10.1080/01443610601062739

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365469


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.