Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh hồng cầu lưỡi liềm

Xử lý khủng hoảng vaso-occlusive và hội chứng ngực cấp

Xử lý khủng hoảng vaso-occlusive và hội chứng ngực cấp—Xử lý cơn đau

What is the best pharmacologic treatment for sickle cell disease pain crises?

Baker M, Hafner JW.

Nguồn‎: Ann Emerg Med 2012;59(6):515-6.

Mã bài‎: PubMed 22221839

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2011.11.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221839

Update on pain management in sickle cell disease.

Ballas SK.

Nguồn‎: Hemoglobin 2011;35(5-6):520-9.

Mã bài‎: PubMed 21910604

DOI‎: 10.3109/03630269.2011.610478

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910604

Reduction of painful vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind randomized trial.

Qari MH, Aljaouni SK, Alardawi MS, Fatani H, Alsayes FM, Zografos P, Alsaigh M, Alalfi A, Alamin M, Gadi A, Mousa SA.

Nguồn‎: Thromb Haemost 2007;98(2):392-6.

Mã bài‎: PubMed 17721622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721622

Adult emergency department patients with sickle cell pain crisis: results from a quality improvement learning collaborative model to improve analgesic management.

Tanabe P, Hafner JW, Martinovich Z, Artz N.

Nguồn‎: Acad Emerg Med 2012;19(4):430-8.

Mã bài‎: PubMed 22506947

DOI‎: 10.1111/j.1553-2712.2012.01330.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22506947

Xử lý khủng hoảng vaso-occlusive và hội chứng ngực cấp—Liệu pháp thủy hóa

Management of sickle cell disease.

de Montalembert M.

Nguồn‎: BMJ 2008;337:a1397.

Mã bài‎: PubMed 18779222

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779222

Fluid replacement therapy for acute episodes of pain in people with sickle cell disease.

Okomo U, Meremikwu MM.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD005406.

Mã bài‎: PubMed 22696351

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005406.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696351

Bổ sung oxy

Low flow nocturnal oxygen therapy does not suppress haemoglobin levels or increase painful crises in sickle cell disease.

Ip H, Kesse-Adu R, Howard J, Hart N.

Nguồn‎: Br J Haematol 2013;161(3):455-6.

Mã bài‎: PubMed 23419066

DOI‎: 10.1111/bjh.12254

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23419066

Guidelines for the management of the acute painful crisis in sickle cell disease.

Rees DC, Olujohungbe AD, Parker NE, Stephens AD, Telfer P, Wright J; British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force by the Sickle Cell Working Party.

Nguồn‎: Br J Haematol 2003;120(5):744-52.

Mã bài‎: PubMed 12614204

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614204

Hyperbaric oxygen therapy for vaso-occlusive crises in nine patients with sickle-cell disease.

Stirnemann J, Letellier E, Aras N, Borne M, Brinquin L, Fain O.

Nguồn‎: Diving Hyperb Med 2012;42(2):82-4.

Mã bài‎: PubMed 22828815

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828815

Xử lý khủng hoảng vaso-occlusive và hội chứng ngực cấp—Liệu pháp hồi sức và kháng sinh

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome.

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

Nguồn‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Mã bài‎: PubMed 15182051

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051

Incentive spirometry to prevent acute pulmonary complications in sickle cell diseases.

Bellet PS, Kalinyak KA, Shukla R, Gelfand MJ, Rucknagel DL.

Nguồn‎: N Engl J Med 1995;333(11):699-703.

Mã bài‎: PubMed 7637747

DOI‎: 10.1056/NEJM199509143331104

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7637747

Continuous inhaled nitric oxide therapy in a case of sickle cell disease with multiorgan involvement.

Chang WL, Corate LM, Sinclair JM, van der Heyde HC.

Nguồn‎: J Investig Med 2008;56(8):1023-7.

Mã bài‎: PubMed 19050460

DOI‎: 10.2310/JIM.0b013e31818cb612

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19050460

Causes and outcomes of the acute chest syndrome in sickle cell disease. National Acute Chest Syndrome Study Group.

Vichinsky EP, Neumayr LD, Earles AN, Williams R, Lennette ET, Dean D, Nickerson B, Orringer E, McKie V, Bellevue R, Daeschner C, Manci EA.

Nguồn‎: N Engl J Med 2000;342(25):1855-65.

Mã bài‎: PubMed 10861320

DOI‎: 10.1056/NEJM200006223422502

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10861320


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.