Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh thiếu máu huyết tán Beta thể trung gian và thể nhẹ

Chăm sóc hỗ trợ

Liệu pháp loại bỏ sắt dư thừa (Iron Chelation)

Iron out for nontransfused thalassemia.

Marks PW.

Nguồn‎: Blood 2012;120(5):928-9.

Mã bài‎: PubMed 22859709

DOI‎: 10.1182/blood-2012-06-433227

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22859709

Iron overload in β-thalassemia intermedia: an emerging concern.

Musallam KM, Cappellini MD, Taher AT.

Nguồn‎: Curr Opin Hematol 2013;20(3):187-92.

Mã bài‎: PubMed 23426199

DOI‎: 10.1097/MOH.0b013e32835f5a5c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426199

Thực phẩm chức năng và các liệu pháp hỗ trợ khác

Treatment with bosentan in a patient with thalassemia intermedia and pulmonary arterial hypertension.

Anthi A, Tsangaris I, Hamodraka ES, Lekakis J, Armaganidis A, Orfanos SE.

Nguồn‎: Blood 2012;120(7):1531-2.

Mã bài‎: PubMed 22899478

DOI‎: 10.1182/blood-2012-04-422568

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22899478

Prevalance of iron deficiency in thalassemia minor: a study from tertiary hospital.

Dolai TK, Nataraj KS, Sinha N, Mishra S, Bhattacharya M, Ghosh MK.

Nguồn‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2012;28(1):7-9.

Mã bài‎: PubMed 23449336

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0088-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449336

Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials.

Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB.

Nguồn‎: AAPS J 2013;15(1):195-218.

Mã bài‎: PubMed 23143785

DOI‎: 10.1208/s12248-012-9432-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23143785

Vitamin E supplement improves erythrocyte membrane fluidity of thalassemia: an ESR spin labeling study.

Sutipornpalangkul W, Morales NP, Unchern S, Sanvarinda Y, Chantharaksri U, Fucharoen S.

Nguồn‎: J Med Assoc Thai 2012;95(1):29-36.

Mã bài‎: PubMed 22379738

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22379738

Deferasirox demonstrates a dose-dependent reduction in liver iron concentration and consistent efficacy across subgroups of non-transfusion-dependent thalassemia patients.

Taher AT, Porter JB, Viprakasit V, Kattamis A, Chuncharunee S, Sutcharitchan P, Siritanaratkul N, Galanello R, Karakas Z, Lawniczek T, Habr D, Ros J, Zhang Y, Cappellini MD.

Nguồn‎: Am J Hematol 2013;88(6):503-6.

Mã bài‎: PubMed 23553596

DOI‎: 10.1002/ajh.23445

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553596


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.