Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa tiết niệu

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Truyền máu hoàn hồi

Towards bloodless cystectomy: a 10-year experience of intra-operative cell salvage during radical cystectomy.

Aning J, Dunn J, Daugherty M, Mason R, Pocock R, Ridler B, Thompson J, McGrath JS.

Nguồn‎: BJU Int 2012;110(11 Pt B):E608-13.

Mã bài‎: PubMed 22823412

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2012.11338.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22823412

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia.

Ashworth A, Klein AA.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2010;105(4):401-16.

Mã bài‎: PubMed 20802228

DOI‎: 10.1093/bja/aeq244

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20802228

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion.

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Mã bài‎: PubMed 20238316

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238316

The potential for reintroduction of tumor cells during intraoperative blood salvage: reduction of risk with use of the RC-400 leukocyte depletion filter.

Edelman MJ, Potter P, Mahaffey KG, Frink R, Leidich RB.

Nguồn‎: Urology 1996;47(2):179-81.

Mã bài‎: PubMed 8607229

DOI‎: 10.1016/S0090-4295(99)80411-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8607229

Intra-operative cell salvage: a fresh look at the indications and contraindications.

Esper SA, Waters JH.

Nguồn‎: Blood Transfus 2011;9(2):139-47.

Mã bài‎: PubMed 21251468

DOI‎: 10.2450/2011.0081-10

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21251468

Oncologic outcomes following radical prostatectomy with intraoperative cell salvage.

Gorin MA, Eldefrawy A, Manoharan M, Soloway MS.

Nguồn‎: World J Urol 2012;30(3):379-83.

Mã bài‎: PubMed 21847657

DOI‎: 10.1007/s00345-011-0746-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847657

Intraoperative cell salvage during radical cystectomy does not affect long-term survival.

Nieder AM, Manoharan M, Yang Y, Soloway MS.

Nguồn‎: Urology 2007;69(5):881-4.

Mã bài‎: PubMed 17482926

DOI‎: 10.1016/j.urology.2007.01.060

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482926

Intraoperative cell salvage in radical prostatectomy does not appear to increase long-term biochemical recurrence, metastases, or mortality.

Raval JS, Nelson JB, Woldemichael E, Triulzi DJ.

Nguồn‎: Transfusion 2012;52(12):2590-3.

Mã bài‎: PubMed 22612661

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03682.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612661

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy?

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Mã bài‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Nguồn‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Mã bài‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies.

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Nguồn‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Mã bài‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196

Pha loãng máu đẳng tích cấp tính

Blood conservation strategies to minimize allogeneic blood use in urologic surgery.

Monk TG, Goodnough LT.

Nguồn‎: Am J Surg 1995;170(6A Suppl):69S-73S.

Mã bài‎: PubMed 8546252

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8546252

Acute normovolemic hemodilution.

Monk TG.

Nguồn‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Mã bài‎: PubMed 15922899

DOI‎: 10.1016/j.atc.2005.03.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899

Acute normovolemic hemodilution.

Shander A, Rijhwani TS.

Nguồn‎: Transfusion 2004;44(12 Suppl):26S-34S.

Mã bài‎: PubMed 15585002

DOI‎: 10.1111/j.0041-1132.2004.04293.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002

Acute normovolemic hemodilution for radical prostatectomy: can it replace preoperative autologous blood transfusion?

Terada N, Arai Y, Matsuta Y, Maekawa S, Okubo K, Ogura K, Matsuda N, Yonei A.

Nguồn‎: Int J Urol 2001;8(4):149-52.

Mã bài‎: PubMed 11260345

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260345


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.