Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa chấn thương và cấp cứu

Kiểm soát thân nhiệt (Ngăn ngừa hạ thân nhiệt)

The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement.

Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI.

Nguồn‎: Anesthesiology 2008;108(1):71-7.

Mã bài‎: PubMed 18156884

DOI‎: 10.1097/01.anes.0000296719.73450.52

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18156884

The effects of intraoperative hypothermia on surgical site infection: an analysis of 524 trauma laparotomies.

Seamon MJ, Wobb J, Gaughan JP, Kulp H, Kamel I, Dempsey DT.

Nguồn‎: Ann Surg 2012;255(4):789-95.

Mã bài‎: PubMed 22388109

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e31824b7e35

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22388109

Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery.

Wong PF, Kumar S, Bohra A, Whetter D, Leaper DJ.

Nguồn‎: Br J Surg 2007;94(4):421-6.

Mã bài‎: PubMed 17380549

DOI‎: 10.1002/bjs.5631

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17380549


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.