Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

The influence of volume management on outcome.

Bagshaw SM, Bellomo R.

Nguồn‎: Curr Opin Crit Care 2007;13(5):541-8.

Mã bài‎: PubMed 17762233

DOI‎: 10.1097/MCC.0b013e3282e2a978

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762233

Hyperbaric oxygen reverses organ dysfunction in severe anemia.

Greensmith JE.

Nguồn‎: Anesthesiology 2000;93(4):1149-52.

Mã bài‎: PubMed 11020776

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020776

Management of a Jehovah's Witness patient with sepsis and profuse bleeding after emergency coronary artery bypass graft surgery: rethinking the critical threshold of oxygen delivery.

Hong T, Shander A, Agarwal S, Castresana M.

Nguồn‎: A A Case Rep 2015;4(10):127-31.

Mã bài‎: PubMed 25974416

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000144

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974416

Hyperoxic ventilation at the critical haematocrit.

Kemming GI, Meisner FG, Kleen M, Meier JM, Tillmanns J, Hutter JW, Wojtczyk CJ, Packert KB, Bottino D, Habler OP.

Nguồn‎: Resuscitation 2003;56(3):289-97.

Mã bài‎: PubMed 12628560

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628560

Prophylactic hypothermia and neuromuscular blockade to limit myocardial oxygen demand in a critically anemic Jehovah's Witness after emergency surgery.

Klein MJ, Carter TI, Smith MC, Wong J, Sugiyama G.

Nguồn‎: J Surg Case Rep 2014;2014(12).

Mã bài‎: PubMed 25487373

DOI‎: 10.1093/jscr/rju135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25487373

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance.

Meier J, Gombotz H.

Nguồn‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Mã bài‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920

Norepinephrine increases tolerance to acute anemia.

Meier J, Pape A, Loniewska D, Lauscher P, Kertscho H, Zwissler B, Habler O.

Nguồn‎: Crit Care Med 2007;35(6):1484-92.

Mã bài‎: PubMed 17452931

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000265740.62130.1C

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17452931

Transfusion-free management of gastrointestinal bleeding: the experience of a Bloodless Institute.

Sharma P, Barajas FJ, Krishnamoorthy P, Campo LM, Blumenthal E, Spinnell M.

Nguồn‎: J Clin Gastroenterol 2015;49(3):206-11.

Mã bài‎: PubMed 25144897

DOI‎: 10.1097/MCG.0000000000000200

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144897


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.