Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Perioperative fluid management strategies in major surgery: a stratified meta-analysis.

Corcoran T, Rhodes JE, Clarke S, Myles PS, Ho KM.

Nguồn‎: Anesth Analg 2012;114(3):640-51.

Mã bài‎: PubMed 22253274

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318240d6eb

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253274

How good patient blood management leads to excellent outcomes in Jehovah's Witness patients undergoing cardiac surgery.

Emmert MY, Salzberg SP, Theusinger OM, Felix C, Plass A, Hoerstrup SP, Falk V, Gruenenfelder J.

Nguồn‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12(2):183-8.

Mã bài‎: PubMed 20829389

DOI‎: 10.1510/icvts.2010.242552

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829389

Restrictive strategy of intraoperative fluid maintenance during optimization of oxygen delivery decreases major complications after high-risk surgery.

Lobo SM, Ronchi LS, Oliveira NE, Brandão PG, Froes A, Cunrath GS, Nishiyama KG, Netinho JG, Lobo FR.

Nguồn‎: Crit Care 2011;15(5):R226.

Mã bài‎: PubMed 21943111

DOI‎: 10.1186/cc10466

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943111

Choice of fluid in acute illness: what should be given? An international consensus.

Raghunathan K, Murray PT, Beattie WS, Lobo DN, Myburgh J, Sladen R, Kellum JA, Mythen MG, Shaw AD; ADQI XII Investigators Group.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2014;113(5):772-83.

Mã bài‎: PubMed 25326478

DOI‎: 10.1093/bja/aeu301

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326478

Strategies to reduce the use of blood products: a European perspective.

Theusinger OM, Felix C, Spahn DR.

Nguồn‎: Curr Opin Anaesthesiol 2012;25(1):59-65.

Mã bài‎: PubMed 22113184

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e32834dec98

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113184

Safety of modern starches used during surgery.

Van Der Linden P, James M, Mythen M, Weiskopf RB.

Nguồn‎: Anesth Analg 2013;116(1):35-48.

Mã bài‎: PubMed 23115254

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31827175da

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23115254

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation techniques in adult cardiac surgery.

Vretzakis G, Kleitsaki A, Aretha D, Karanikolas M.

Nguồn‎: Heart Surg Forum 2011;14(1):E28-39.

Mã bài‎: PubMed 21345774

DOI‎: 10.1532/HSF98.2010111

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345774


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.