Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Kết quả về kinh tế

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

Nguồn‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

Mã bài‎: PubMed 17049141

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LM.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Mã bài‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

Economic considerations on transfusion medicine and patient blood management.

Hofmann A, Ozawa S, Farrugia A, Farmer SL, Shander A.

Nguồn‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):59-68.

Mã bài‎: PubMed 23590916

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590916

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Nguồn‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Mã bài‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced costs after cardiac surgery.

LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, Ad N, Choi E, Spiess BD, Rich JB, Kasirajan V, Fonner E Jr, Kron IL, Speir AM; Investigators for the Virginia Cardiac Surgery Quality Initiative.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(3):796-804.

Mã bài‎: PubMed 23414992

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.12.041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414992

From blood transfusion to patient blood management: a new paradigm for patient care and cost assessment of blood transfusion practice.

Leahy MF, Mukhtar SA.

Nguồn‎: Intern Med J 2012;42(3):332-8.

Mã bài‎: PubMed 22432987

DOI‎: 10.1111/j.1445-5994.2012.02717.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432987

Safety, cost savings, simplicity back broader use of bloodless surgery.

Mathias JM.

Nguồn‎: OR Manager 2013;29(5):1, 6, 8-9.

Mã bài‎: PubMed 23755462

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755462

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Nguồn‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Mã bài‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

A prospective study investigating the cost effectiveness of intraoperative blood salvage during liver transplantation.

Phillips SD, Maguire D, Deshpande R, Muiesan P, Bowles MJ, Rela M, Heaton ND.

Nguồn‎: Transplantation 2006;81(4):536-40.

Mã bài‎: PubMed 16495800

DOI‎: 10.1097/01.tp.0000199318.17013.c5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495800

Effective reduction of blood product use in a community teaching hospital: when less is more.

Politsmakher A, Doddapaneni V, Seeratan R, Dosik H.

Nguồn‎: Am J Med 2013;126(10):894-902.

Mã bài‎: PubMed 24054957

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.06.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054957

Prospective monitoring of plasma and platelet transfusions in a large teaching hospital results in significant cost reduction.

Sarode R, Refaai MA, Matevosyan K, Burner JD, Hampton S, Rutherford C.

Nguồn‎: Transfusion 2010;50(2):487-92.

Mã bài‎: PubMed 19804569

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02413.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804569

Activity-based costs of blood transfusions in surgical patients at four hospitals.

Shander A, Hofmann A, Ozawa S, Theusinger OM, Gombotz H, Spahn DR.

Nguồn‎: Transfusion 2010;50(4):753-65.

Mã bài‎: PubMed 20003061

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02518.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003061

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Nguồn‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Mã bài‎: PubMed 24079629

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Randomized trial comparing packed red cell blood transfusion with and without leukocyte depletion for gastrointestinal surgery.

Tartter PI, Mohandas K, Azar P, Endres J, Kaplan J, Spivack M.

Nguồn‎: Am J Surg 1998;176(5):462-6.

Mã bài‎: PubMed 9874434

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9874434

The volume of returned red blood cells in a large blood salvage program: where does it all go?

Waters JH, Dyga RM, Waters JF, Yazer MH.

Nguồn‎: Transfusion 2011;51(10):2126-32.

Mã bài‎: PubMed 21985047

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03111.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985047

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Nguồn‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Mã bài‎: PubMed 17377098

DOI‎: 10.1213/01.ane.0000258039.79028.7c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.