Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật răng hàm mặt

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Nguồn‎: BMJ 2013;346:f1588.

Mã bài‎: PubMed 23493825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Preoperative evaluation of the adult patient undergoing non-cardiac surgery: guidelines from the European Society of Anaesthesiology.

De Hert S, Imberger G, Carlisle J, Diemunsch P, Fritsch G, Moppett I, Solca M, Staender S, Wappler F, Smith A; Task Force on Preoperative Evaluation of the Adult Noncardiac Surgery Patient of the European Society of Anaesthesiology.

Nguồn‎: Eur J Anaesthesiol 2011;28(10):684-722.

Mã bài‎: PubMed 21885981

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e3283499e3b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21885981

Avoiding blood transfusion in surgical patients (including Jehovah's Witnesses).

Gohel MS, Bulbulia RA, Poskitt KR, Whyman MR.

Nguồn‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(6):429-31.

Mã bài‎: PubMed 21929910

DOI‎: 10.1308/147870811X589155

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929910

Patient blood management is key before elective surgery.

Gombotz H.

Nguồn‎: Lancet 2011;378(9800):1362-3.

Mã bài‎: PubMed 21982518

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)61552-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982518

Bloodless medicine: clinical care without allogeneic blood transfusion.

Goodnough LT, Shander A, Spence R.

Nguồn‎: Transfusion 2003;43(5):668-76.

Mã bài‎: PubMed 12702192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702192

Blood transfusion and orthognathic surgery--a thing of the past?

Kurian A, Ward-Booth P.

Nguồn‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42(4):369-70.

Mã bài‎: PubMed 15225963

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2004.02.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15225963

The effect of preoperative recombinant erythropoietin on postoperative hematocrit level after orthognathic surgery.

Politano N, Jaskolka M, Blakey G, Turvey T, White R, Phillips C.

Nguồn‎: J Oral Maxillofac Surg 2012;70(11):e625-30.

Mã bài‎: PubMed 22939643

DOI‎: 10.1016/j.joms.2012.07.021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22939643


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.