Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật răng hàm mặt

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Thuốc chống tiêu fibrin

The effect of tranexamic acid on blood loss during orthognathic surgery: a randomized controlled trial.

Choi WS, Irwin MG, Samman N.

Nguồn‎: J Oral Maxillofac Surg 2009;67(1):125-33.

Mã bài‎: PubMed 19070758

DOI‎: 10.1016/j.joms.2008.08.015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19070758

Evaluation of the efficacy of tranexamic acid on blood loss in orthognathic surgery. A prospective, randomized clinical study.

Sankar D, Krishnan R, Veerabahu M, Vikraman B.

Nguồn‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41(6):713-7.

Mã bài‎: PubMed 22340993

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2012.01.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340993

Aprotinin reduces blood loss and the need for transfusion in orthognathic surgery.

Stewart A, Newman L, Sneddon K, Harris M.

Nguồn‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39(5):365-70.

Mã bài‎: PubMed 11601817

DOI‎: 10.1054/bjom.2001.0664

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11601817

Thuốc Desmopressin

Evaluation of hemorrhage depressors on blood loss during orthognathic surgery: a retrospective study.

Zellin G, Rasmusson L, Pålsson J, Kahnberg KE.

Nguồn‎: J Oral Maxillofac Surg 2004;62(6):662-6.

Mã bài‎: PubMed 15170275

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15170275

Các thuốc khác

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies.

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

Nguồn‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Mã bài‎: PubMed 17826960

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2007.07.017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960

Chất cầm máu đắp lên vết thương

Clinical applications of fibrin sealants.

Fattahi T, Mohan M, Caldwell GT.

Nguồn‎: J Oral Maxillofac Surg 2004;62(2):218-24.

Mã bài‎: PubMed 14762755

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14762755

Hemostasis of oral surgery wounds with the HemCon Dental Dressing.

Malmquist JP, Clemens SC, Oien HJ, Wilson SL.

Nguồn‎: J Oral Maxillofac Surg 2008;66(6):1177-83.

Mã bài‎: PubMed 18486782

DOI‎: 10.1016/j.joms.2007.12.023

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18486782


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.