Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa ung thư

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Effects of allogeneic red blood cell transfusions on clinical outcomes in patients undergoing colorectal cancer surgery: a systematic review and meta-analysis.

Acheson AG, Brookes MJ, Spahn DR.

Nguồn‎: Ann Surg 2012;256(2):235-44.

Mã bài‎: PubMed 22791100

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e31825b35d5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22791100

Blood transfusion and cancer surgery outcomes: a continued reason for concern.

Al-Refaie WB, Parsons HM, Markin A, Abrams J, Habermann EB.

Nguồn‎: Surgery 2012;152(3):344-54.

Mã bài‎: PubMed 22938895

DOI‎: 10.1016/j.surg.2012.06.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938895

Perioperative blood transfusions promote pancreas cancer progression.

Benson D, Barnett CC Jr.

Nguồn‎: J Surg Res 2011;166(2):275-9.

Mã bài‎: PubMed 20828757

DOI‎: 10.1016/j.jss.2010.05.059

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20828757

Impact of allogeneic and autologous transfusion on immune function in patients with tumors.

Guo JR, Xu F, Jin XJ, Shen HC, Liu Y, Zhang YW, Shao Y.

Nguồn‎: Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(1):467-74.

Mã bài‎: PubMed 24528076

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528076

A cohort investigation of anaemia, treatment and the use of allogeneic blood transfusion in colorectal cancer surgery.

Keeler BD, Mishra A, Stavrou CL, Beeby S, Simpson JA, Acheson AG.

Nguồn‎: Ann Med Surg (Lond) 2016;6:6-11.

Mã bài‎: PubMed 26909150

DOI‎: 10.1016/j.amsu.2015.12.052

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26909150

Blood transfusions, thrombosis, and mortality in hospitalized patients with cancer.

Khorana AA, Francis CW, Blumberg N, Culakova E, Refaai MA, Lyman GH.

Nguồn‎: Arch Intern Med 2008;168(21):2377-81.

Mã bài‎: PubMed 19029504

DOI‎: 10.1001/archinte.168.21.2377

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029504

Perioperative blood transfusion, age at surgery, and prognosis in a database of 526 upper gastrointestinal cancers.

Kosumi K, Baba Y, Harada K, Yoshida N, Watanabe M, Baba H.

Nguồn‎: Dig Surg 2015;32(6):445-53.

Mã bài‎: PubMed 26550999

DOI‎: 10.1159/000433609

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26550999

Perioperative allogenenic blood transfusion is associated with worse clinical outcome for patients undergoing gastric carcinoma surgery: a meta-analysis.

Li L, Zhu D, Chen X, Huang Y, Ouyang M, Zhang W.

Nguồn‎: Medicine (Baltimore) 2015;94(39):e1574.

Mã bài‎: PubMed 26426632

DOI‎: 10.1097/MD.0000000000001574

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26426632

Perioperative allogenenic blood transfusion is associated with worse clinical outcomes for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis.

Liu L, Wang Z, Jiang S, Shao B, Liu J, Zhang S, Zhou Y, Zhou Y, Zhang Y.

Nguồn‎: PLoS One 2013;8(5):e64261.

Mã bài‎: PubMed 23741309

DOI‎: 10.1371/journal.pone.0064261

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23741309

Correlations between neoadjuvant treatment, anemia, and perioperative complications in patients undergoing esophagectomy for cancer.

Melis M, McLoughlin JM, Dean EM, Siegel EM, Weber JM, Shah N, Kelley ST, Karl RC.

Nguồn‎: J Surg Res 2009;153(1):114-20.

Mã bài‎: PubMed 19201421

DOI‎: 10.1016/j.jss.2008.06.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19201421

How low should we go: A systematic review and meta-analysis of the impact of restrictive red blood cell transfusion strategies in oncology.

Prescott LS, Taylor JS, Lopez-Olivo MA, Munsell MF, VonVille HM, Lairson DR, Bodurka DC.

Nguồn‎: Cancer Treat Rev 2016;46:1-8.

Mã bài‎: PubMed 27046422

DOI‎: 10.1016/j.ctrv.2016.03.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27046422

Impact of perioperative allogeneic red blood cell transfusion on recurrence and overall survival after resection of colorectal liver metastases.

Schiergens TS, Rentsch M, Kasparek MS, Frenes K, Jauch KW, Thasler WE.

Nguồn‎: Dis Colon Rectum 2015;58(1):74-82.

Mã bài‎: PubMed 25489697

DOI‎: 10.1097/DCR.0000000000000233

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25489697

Current perspectives in transfusion-transmitted infectious diseases: emerging and re-emerging infections.

Stramer SL.

Nguồn‎: ISBT Sci Ser 2014;9(1):30-6.

Mã bài‎: PubMed 25210533

DOI‎: 10.1111/voxs.12070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25210533


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.