Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa ung thư

Ghép tế bào gốc tạo máu mà không truyền máu

Autologous stem cell transplantation in patients who object to a blood transfusion: contribution of new pharmacological haematopoiesis support.

Al-Nawakil C, Quarre MC, Heshmati F, Deau B, Park S, Dreyfus F, Bouscary D, Tamburini J.

Nguồn‎: Br J Haematol 2013;161(5):738-40.

Mã bài‎: PubMed 23480574

DOI‎: 10.1111/bjh.12284

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23480574

Autologous stem-cell transplantation can be performed safely without the use of blood-product support.

Ballen KK, Becker PS, Yeap BY, Matthews B, Henry DH, Ford PA.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2004;22(20):4087-94.

Mã bài‎: PubMed 15353543

DOI‎: 10.1200/JCO.2004.01.144

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353543

The use of blood conservation methods in addition to erythropoietin allows myeloablative allogeneic stem cell transplantation without the use of blood products.

Ciurea S, Beri R, Dobogai L, Chunduri S, Mahmud N, Rondelli D, Peace D.

Nguồn‎: Bone Marrow Transplant 2006;37(3):325-7.

Mã bài‎: PubMed 16314850

DOI‎: 10.1038/sj.bmt.1705223

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16314850

Transfusion challenges in hematology oncology and hematopoietic stem cell transplant - literature review and local experience.

Elemary M, Seghatchian J, Stakiw J, Bosch M, Sabry W, Goubran H

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2017;56(3):317-21.

Mã bài‎: PubMed 28642120

DOI‎: 10.1016/j.transci.2017.05.022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28642120

Autologous stem-cell transplantation without hematopoietic support for the treatment of hematologic malignancies in Jehovah's Witnesses.

Ford PA, Grant SJ, Mick R, Keck G.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2015;33(15):1674-9.

Mã bài‎: PubMed 25870085

DOI‎: 10.1200/JCO.2014.57.9912

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25870085

Myeloablative chemotherapy and autologous stem cell transplantation without the use of blood products.

Jamal F, Lim SW, Vescio R, Pepkowitz S, Van Strien P, Hoshal K, Lill MC.

Nguồn‎: Biol Blood Marrow Transplant 2005;11(2 Suppl 1):66-7.

DOI‎: 10.1016/j.bbmt.2004.12.199

http://www.bbmt.org/article/S1083-8791(04)00851-1/fulltext

Bloodless tandem autologous transplant in Jehovah's Witness patients.

Khan R, Mott SL, Schultz A, Jethava YS, Tricot G

Nguồn‎: Bone Marrow Transplant 2018. [Epub ahead of print]

Mã bài‎: PubMed 29795417

DOI‎: 10.1038/s41409-018-0132-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29795417

Myeloablative therapy and bone marrow transplantation in Jehovah's Witnesses with malignancies: single center experience.

Mazza P, Prudenzano A, Amurri B, Palazzo G, Pisapia G, Stani L, Pricolo G.

Nguồn‎: Bone Marrow Transplant 2003;32(4):433-6.

Mã bài‎: PubMed 12900781

DOI‎: 10.1038/sj.bmt.1704179

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12900781

Bloodless (transfusion-free) hematopoietic stem cell transplants: the Mexican experience.

Ruiz-Argüelles GJ, Morales-Toquero A, López-Martínez B, Tarín-Arzaga LD, Manzano C.

Nguồn‎: Bone Marrow Transplant 2005;36(8):715-20.

Mã bài‎: PubMed 16113672

DOI‎: 10.1038/sj.bmt.1705126

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16113672

SCT in Jehovah's Witnesses: the bloodless transplant.

Sloan JM, Ballen K.

Nguồn‎: Bone Marrow Transplant 2008;41(10):837-44.

Mã bài‎: PubMed 18246110

DOI‎: 10.1038/bmt.2008.5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246110


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.