Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Chất tăng trưởng lực tử cung

Randomized controlled trial comparing carbetocin, misoprostol, and oxytocin for the prevention of postpartum hemorrhage following an elective cesarean delivery.

Elbohoty AE, Mohammed WE, Sweed M, Bahaa Eldin AM, Nabhan A, Abd-El-Maeboud KH.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2016;134(3):324-8.

Mã bài‎: PubMed 27350226

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27350226

Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis.

Gallos ID, Williams HM, Price MJ, Merriel A, Gee H, Lissauer D, Moorthy V, Tobias A, Deeks JJ, Widmer M, Tunçalp Ö, Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Coomarasamy A

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD011689.

Mã bài‎: PubMed 29693726

DOI‎: 10.1002/14651858.CD011689.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29693726

Prophylactic use of ergot alkaloids in the third stage of labour.

Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam QM.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD005456.

Mã bài‎: PubMed 17443592

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443592

Treatment for primary postpartum haemorrhage.

Mousa HA, Blum J, Abou El Senoun G, Shakur H, Alfirevic Z.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2014;(2):CD003249.

Mã bài‎: PubMed 24523225

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523225

Comparison of two oxytocin regimens to prevent uterine atony at cesarean delivery: a randomized controlled trial.

Munn MB, Owen J, Vincent R, Wakefield M, Chestnut DH, Hauth JC.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2001;98(3):386-90.

Mã bài‎: PubMed 11530117

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530117

Prospective randomized trial of oxytocin administration for active management of the third stage of labor.

Oguz Orhan E, Dilbaz B, Aksakal SE, Altınbas S, Erkaya S.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2014;127(2):175-9.

Mã bài‎: PubMed 25108586

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25108586

A randomized clinical trial of preoperative versus postoperative misoprostol in elective cesarean delivery.

Ragab A, Barakat R, Alsammani MA.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2016;132(1):82-4.

Mã bài‎: PubMed 26522140

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2015.06.057

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522140

Dose and duration of oxytocin to prevent postpartum hemorrhage: a review.

Roach MK, Abramovici A, Tita AT.

Nguồn‎: Am J Perinatol 2013;30(7):523-8.

Mã bài‎: PubMed 23208766

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23208766

Prostaglandin E2 analogue sulprostone for treatment of atonic postpartum hemorrhage.

Schmitz T, Tararbit K, Dupont C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH, Deneux-Tharaux C; Pithagore6 Group.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2011;118(2 Pt 1):257-65.

Mã bài‎: PubMed 21775840

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3182255335

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775840

Intravenous sulprostone infusion in the treatment of retained placenta.

Stefanovic V, Paavonen J, Loukovaara M, Halmesmäki E, Ahonen J, Tikkanen M.

Nguồn‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):426-32.

Mã bài‎: PubMed 22862433

DOI‎: 10.1111/j.1600-0412.2012.01506.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22862433

Carbetocin for preventing postpartum haemorrhage.

Su LL, Chong YS, Samuel M.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(4):CD005457.

Mã bài‎: PubMed 22513931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513931

Prostaglandins for preventing postpartum haemorrhage.

Tunçalp Ö, Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD000494.

Mã bài‎: PubMed 22895917

DOI‎: 10.1002/14651858.CD000494.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895917

Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage.

Westhoff G, Cotter AM, Tolosa JE.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2013;(10):CD001808.

Mã bài‎: PubMed 24173606

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001808.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24173606


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.