Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Biện pháp tạm thời

Two-provider technique for bimanual uterine compression to control postpartum hemorrhage.

Andreatta P, Perosky J, Johnson TR.

Nguồn‎: J Midwifery Womens Health 2012;57(4):371-5.

Mã bài‎: PubMed 22758359

DOI‎: 10.1111/j.1542-2011.2011.00152.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22758359

Initial experience with a dual-balloon catheter for the management of postpartum hemorrhage.

Dildy GA, Belfort MA, Adair CD, Destefano K, Robinson D, Lam G, Strong TH Jr, Polon C, Massaro R, Bukkapatnam J, Van Hook JW, Kassis I, Sunderji S; ebb Surveillance Study Team.

Nguồn‎: Am J Obstet Gynecol 2014;210(2):136.e1-6.

Mã bài‎: PubMed 24055586

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24055586

Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails.

Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Arulkumaran S.

Nguồn‎: Obstet Gynecol Surv 2007;62(8):540-7.

Mã bài‎: PubMed 17634155

DOI‎: 10.1097/01.ogx.0000271137.81361.93

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17634155

Management of postpartum hemorrhage by uterine balloon tamponade: prospective evaluation of effectiveness.

Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Vernier C, Arulkumaran S.

Nguồn‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(8):849-55.

Mã bài‎: PubMed 18704777

DOI‎: 10.1080/00016340802179822

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18704777

Balloon tamponade in the management of postpartum haemorrhage: a review.

Georgiou C.

Nguồn‎: BJOG 2009;116(6):748-57.

Mã bài‎: PubMed 19432563

DOI‎: 10.1111/j.1471-0528.2009.02113.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432563

Using the uterine-specific Bakri balloon in the management of postpartum hemorrhage: case series and conceptual/practical guidelines.

Georgiou C.

Nguồn‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 387-97.

Mã bài‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-48.pdf

Use of Bakri balloon tamponade in the treatment of postpartum hemorrhage: a series of 50 cases from a tertiary teaching hospital.

Grönvall M, Tikkanen M, Tallberg E, Paavonen J, Stefanovic V.

Nguồn‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):433-8.

Mã bài‎: PubMed 22913383

DOI‎: 10.1111/j.1600-0412.2012.01531.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913383

Balloon tamponade for the management of postpartum uterine hemorrhage.

Kaya B, Tuten A, Daglar K, Misirlioglu M, Polat M, Yildirim Y, Unal O, Kilic GS, Guralp O.

Nguồn‎: J Perinat Med 2014;42(6):745-53.

Mã bài‎: PubMed 24663227

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24663227

Aortic compression in massive postpartum haemorrhage—an old but lifesaving technique.

Keogh J, Tsokos N.

Nguồn‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 1997;37(2):237-8.

Mã bài‎: PubMed 9222477

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9222477

Conservative approach in heavy postpartum hemorrhage associated with coagulopathy.

Palacios-Jaraquemada J, Fiorillo A.

Nguồn‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89(9):1222-5.

Mã bài‎: PubMed 20804349

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20804349

Positive effects of the non-pneumatic anti-shock garment on delays in accessing care for postpartum and postabortion hemorrhage in Egypt and Nigeria.

Turan J, Ojengbede O, Fathalla M, Mourad-Youssif M, Morhason-Bello IO, Nsima D, Morris J, Butrick E, Martin H, Camlin C, Miller S.

Nguồn‎: J Womens Health (Larchmt) 2011;20(1):91-8.

Mã bài‎: PubMed 21190486

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21190486

Successful use of BT-Cath(®) balloon tamponade in the management of postpartum haemorrhage due to placenta previa.

Uygur D, Altun Ensari T, Ozgu-Erdinc AS, Dede H, Erkaya S, Danisman AN.

Nguồn‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;181:223-8.

Mã bài‎: PubMed 25171267

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25171267

Success factors for Bakri™ balloon usage secondary to uterine atony: a retrospective, multicentre study.

Vintejoux E, Ulrich D, Mousty E, Masia F, Marès P, de Tayrac R, Letouzey V.

Nguồn‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2015;55(6):572-7.

Mã bài‎: PubMed 26223852

DOI‎: 10.1111/ajo.12376

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26223852

Use of Bakri balloon in post-partum haemorrhage: a series of 15 cases.

Vitthala S, Tsoumpou I, Anjum ZK, Aziz NA.

Nguồn‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009;49(2):191-4.

Mã bài‎: PubMed 19432609

DOI‎: 10.1111/j.1479-828X.2009.00968.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432609

Balloon tamponade for postpartum vaginal lacerations in a woman refusing blood transfusion.

Yoong W, Ray A, Phillip SA.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2009;106(3):261.

Mã bài‎: PubMed 19428012

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2009.03.052

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428012


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.