Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Truyền máu hoàn hồi

Cell salvage in obstetrics.

Allam J, Cox M, Yentis SM.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Mã bài‎: PubMed 18162201

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.08.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia.

Ashworth A, Klein AA.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2010;105(4):401-16.

Mã bài‎: PubMed 20802228

DOI‎: 10.1093/bja/aeq244

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20802228

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage.

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Mã bài‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041

Intraoperative autologous blood transfusion.

Catling S, Thomas D.

Nguồn‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 577-82.

Mã bài‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-70.pdf

Blood conservation techniques in obstetrics: a UK perspective.

Catling S.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2007;16(3):241-9.

Mã bài‎: PubMed 17509870

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.01.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17509870

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage.

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH.

Nguồn‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Mã bài‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051

The use of cell salvage in women undergoing cesarean hysterectomy for abnormal placentation.

Elagamy A, Abdelaziz A, Ellaithy M.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2013;22(4):289-93.

Mã bài‎: PubMed 23958277

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2013.05.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958277

Cell salvage for obstetric patients who decline blood transfusion: a national survey.

Jennings A, Brennan C.

Nguồn‎: Transfus Med 2013;23(1):64-5.

Mã bài‎: PubMed 22994524

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2012.01185.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994524

Introduction of cell salvage to a large obstetric unit: the first six months.

King M, Wrench I, Galimberti A, Spray R.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2009;18(2):111-7.

Mã bài‎: PubMed 19144508

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19144508

The introduction of intra-operative cell salvage in obstetric clinical practice: a review of the available evidence.

Liumbruno GM, Meschini A, Liumbruno C, Rafanelli D.

Nguồn‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159(1):19-25.

Mã bài‎: PubMed 21742428

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2011.06.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742428

Red blood cell salvage during obstetric hemorrhage.

Milne ME, Yazer MH, Waters JH.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2015;125(4):919-23.

Mã bài‎: PubMed 25751212

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25751212

Intraoperative red cell salvage during obstetric surgery in 50 Japanese women.

Morikawa M, Kuramoto A, Nakayama M, Oguchi H, Hasegawa M, Funakoshi T, Furukawa S, Hirayama E, Kanagawa T, Kaji T, Kasai M, Konishi Y, Yamamoto S, Itakura A, Maeda M, Kobayashi T, Minakami H.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2015;128(3):256-9.

Mã bài‎: PubMed 25467913

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467913

Blood salvage during caesarean section.

Rainaldi MP, Tazzari PL, Scagliarini G, Borghi B, Conte R.

Nguồn‎: Br J Anaesth 1998;80(2):195-8.

Mã bài‎: PubMed 9602584

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9602584

Intraoperative cell salvaged blood as part of a blood conservation strategy in Caesarean section: is fetal red cell contamination important?

Ralph CJ, Sullivan I, Faulds J.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2011;107(3):404-8.

Mã bài‎: PubMed 21676894

DOI‎: 10.1093/bja/aer168

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676894

The safety of intraoperative autologous blood collection and autotransfusion during cesarean section.

Rebarber A, Lonser R, Jackson S, Copel JA, Sipes S.

Nguồn‎: Am J Obstet Gynecol 1998;179(3 Pt 1):715-20.

Mã bài‎: PubMed 9757977

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9757977

Contamination of salvaged maternal blood by amniotic fluid and fetal red cells during elective Caesarean section.

Sullivan I, Faulds J, Ralph C.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2008;101(2):225-9.

Mã bài‎: PubMed 18515817

DOI‎: 10.1093/bja/aen135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515817

Blood cell salvage during cesarean delivery.

Sullivan JV, Crouch ME, Stocken G, Lindow SW.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2011;115(2):161-3.

Mã bài‎: PubMed 21872856

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2011.06.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872856

Is cell salvaged vaginal blood loss suitable for re-infusion?

Teare KM, Sullivan IJ, Ralph CJ.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2015;24(2):103-10.

Mã bài‎: PubMed 25659518

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2014.12.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25659518

Peripartum use of cell salvage: a university practice audit and literature review.

Tevet A, Grisaru-Granovsky S, Samueloff A, Ioscovich A.

Nguồn‎: Arch Gynecol Obstet 2012;285(2):281-4.

Mã bài‎: PubMed 22139445

DOI‎: 10.1007/s00404-011-2164-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22139445

Amniotic fluid removal during cell salvage in the cesarean section patient.

Waters JH, Biscotti C, Potter PS, Phillipson E.

Nguồn‎: Anesthesiology 2000;92(6):1531-6.

Mã bài‎: PubMed 10839901

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10839901

Pha loãng máu đẳng tích cấp tính

Normovolemic hemodilution before cesarean hysterectomy for placenta percreta.

Estella NM, Berry DL, Baker BW, Wali AT, Belfort MA.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 1997;90(4 Pt 2):669-70.

Mã bài‎: PubMed 11770589

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11770589

The use of acute hemodilution in parturients undergoing cesarean section.

Grange CS, Douglas MJ, Adams TJ, Wadsworth LD.

Nguồn‎: Am J Obstet Gynecol 1998;178(1 Pt 1):156-60.

Mã bài‎: PubMed 9465821

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9465821

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Nguồn‎: A A Case Rep 2016;6(5):111-3.

Mã bài‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Acute normovolemic hemodilution, intraoperative cell salvage and PulseCO hemodynamic monitoring in a Jehovah's Witness with placenta percreta.

Nagy CJ, Wheeler AS, Archer TL.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(2):159-63.

Mã bài‎: PubMed 18308549

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.07.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308549


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.