Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Cắt tử cung chu sản

Abdominal packing for intractable obstetrical and gynecologic hemorrhage.

Awonuga AO, Merhi ZO, Khulpateea N.

Nguồn‎: Int J Gynaecol Obstet 2006;93(2):160-3.

Mã bài‎: PubMed 16549068

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2005.12.027

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16549068

Peripartum hysterectomy.

Baskett TF.

Nguồn‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 462-5.

Mã bài‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-55.pdf

Planned vs emergent cesarean hysterectomy.

Briery CM, Rose CH, Hudson WT, Lutgendorf MA, Magann EF, Chauhan SP, Morrison JC.

Nguồn‎: Am J Obstet Gynecol 2007;197(2):154.e1-5.

Mã bài‎: PubMed 17689631

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2007.03.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689631

Lessons learned from the outcome of bloodless emergency laparotomies on Jehovah's Witness women presenting in the extremis with ruptured uterus.

Chigbu B, Onwere S, Kamanu C, Aluka C, Okoro O, Feyi-Waboso P, Onichakwe C.

Nguồn‎: Arch Gynecol Obstet 2009;279(4):469-72.

Mã bài‎: PubMed 18677500

DOI‎: 10.1007/s00404-008-0748-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18677500

An effective pressure pack for severe pelvic hemorrhage.

Dildy GA, Scott JR, Saffer CS, Belfort MA.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2006;108(5):1222-6.

Mã bài‎: PubMed 17077246

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000241098.11583.a4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077246

Emergency peripartum hysterectomy.

Erman Akar M, Saygili Yilmaz E, Yuksel B, Yilmaz Z.

Nguồn‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113(2):178-81.

Mã bài‎: PubMed 15063956

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2003.10.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15063956

Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary obstetric center: 8-year evaluation.

Habek D, Bečarević R.

Nguồn‎: Fetal Diagn Ther 2007;22(2):139-42.

Mã bài‎: PubMed 17139172

DOI‎: 10.1159/000097114

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17139172

Pelvic umbrella pack for refractory obstetric hemorrhage secondary to posterior uterine rupture.

Howard RJ, Straughn JM Jr, Huh WK, Rouse DJ.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2002;100(5 Pt 2):1061-3.

Mã bài‎: PubMed 12423804

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12423804

Caring for pregnant women for whom transfusion is not an option. A national review to assist in patient care.

Kidson-Gerber G, Kerridge I, Farmer S, Stewart CL, Savoia H, Challis D.

Nguồn‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2016;56(2):127-36.

Mã bài‎: PubMed 26572504

DOI‎: 10.1111/ajo.12420

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26572504

Peripartum hysterectomy in the UK: management and outcomes of the associated haemorrhage.

Knight M; UKOSS.

Nguồn‎: BJOG 2007;114(11):1380-7.

Mã bài‎: PubMed 17877772

DOI‎: 10.1111/j.1471-0528.2007.01507.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17877772

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Nguồn‎: A A Case Rep 2016;6(5):111-3.

Mã bài‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

A 27-year review of obstetric hysterectomy.

Roopnarinesingh R, Fay L, McKenna P.

Nguồn‎: J Obstet Gynaecol 2003;23(3):252-4.

Mã bài‎: PubMed 12850853

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850853

Emergency postpartum hysterectomy for uncontrolled postpartum bleeding: a systematic review.

Rossi AC, Lee RH, Chmait RH.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2010;115(3):637-44.

Mã bài‎: PubMed 20177297

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181cfc007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20177297

Peripartum hysterectomy for primary postpartum haemorrhage: incidence and maternal morbidity.

Smith J, Mousa HA.

Nguồn‎: J Obstet Gynaecol 2007;27(1):44-7.

Mã bài‎: PubMed 17365458

DOI‎: 10.1080/01443610601016925

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365458


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.