Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Kết quả lâm sàng

Major gynecologic and obstetric surgery in Jehovah's Witnesses.

Bonakdar MI, Eckhous AW, Bacher BJ, Tabbilos RH, Peisner DB.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 1982;60(5):587-90.

Mã bài‎: PubMed 7145251

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7145251

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis.

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Nguồn‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Mã bài‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607

Obstetric outcomes and acceptance of alternative therapies to blood transfusion by Jehovah's Witnesses in Japan: a single-center study.

Tanaka M, Matsuzaki S, Endo M, Kakigano A, Mimura K, Takiuchi T, Miyake T, Tomimatsu T, Ueda Y, Kimura T

Nguồn‎: Int J Hematol 2018;108(4):432-7.

Mã bài‎: PubMed 29959745

DOI‎: 10.1007/s12185-018-2490-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29959745


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.