Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Chủ động kiểm soát giai đoạn ba của quá trình sinh

Active versus expectant management for women in the third stage of labour.

Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(3):CD007412.

Mã bài‎: PubMed 25730178

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25730178

Active versus expectant management for women in the third stage of labour.

Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(11):CD007412.

Mã bài‎: PubMed 22071837

DOI‎: 10.1002/14651858.CD007412.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071837

A comparison of active management and expectant management of the third stage of labour: a Swedish randomised controlled trial.

Jangsten E, Mattsson LÅ, Lyckestam I, Hellström AL, Berg M.

Nguồn‎: BJOG 2011;118(3):362-9.

Mã bài‎: PubMed 21134105

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21134105

Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage.

Leduc D; Clinical Practice Obstetrics Committee; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Nguồn‎: J Obstet Gynaecol Can 2009;31(10):980-93.

Mã bài‎: PubMed 19941729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19941729


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.