Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Transfusion practices in postpartum hemorrhage: a population-based study.

Bonnet MP, Deneux-Tharaux C, Dupont C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH.

Nguồn‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):404-13.

Mã bài‎: PubMed 23215892

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23215892

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Nguồn‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Mã bài‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864

Avoiding unnecessary blood transfusions in women with profound anaemia.

Lee ES, Kim MJ, Park BR, Kim JS, Choi GY, Lee JJ, Lee IS.

Nguồn‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2015;55(3):262-7.

Mã bài‎: PubMed 26044165

DOI‎: 10.1111/ajo.12329

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26044165

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Nguồn‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Mã bài‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

What factors contribute to hospital variation in obstetric transfusion rates?

Patterson JA, Roberts CL, Isbister JP, Irving DO, Nicholl MC, Morris JM, Ford JB.

Nguồn‎: Vox Sang 2015;108(1):37-45.

Mã bài‎: PubMed 25092527

DOI‎: 10.1111/vox.12186

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25092527

Cardiac output and fluid replacement in a Jehovah's Witness with severe postpartum hemorrhage.

Piraccini E, Corso RM, Agnoletti V, Terzitta M, Valtancoli E, Gambale G.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2010;19(4):462-3.

Mã bài‎: PubMed 20833029

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2010.03.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833029

Transfusion policy after severe postpartum haemorrhage: a randomised non-inferiority trial.

Prick BW, Jansen AJ, Steegers EA, Hop WC, Essink-Bot ML, Uyl-de Groot CA, Akerboom BM, van Alphen M, Bloemenkamp KW, Boers KE, Bremer HA, Kwee A, van Loon AJ, Metz GC, Papatsonis DN, van der Post JA, Porath MM, Rijnders RJ, Roumen FJ, Scheepers HC, Schippers DH, Schuitemaker NW, Stigter RH, Woiski MD, Mol BW, van Rhenen DJ, Duvekot JJ.

Nguồn‎: BJOG 2014;121(8):1005-14.

Mã bài‎: PubMed 24405687

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24405687


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.