Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hồi sức tích cực

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery.

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J; FOCUS Investigators.

Nguồn‎: N Engl J Med 2011;365(26):2453-62.

Mã bài‎: PubMed 22168590

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1012452

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168590

Management of a Jehovah's Witness patient with sepsis and profuse bleeding after emergency coronary artery bypass graft surgery: rethinking the critical threshold of oxygen delivery.

Hong T, Shander A, Agarwal S, Castresana M.

Nguồn‎: A A Case Rep 2015;4(10):127-31.

Mã bài‎: PubMed 25974416

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000144

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974416

Red blood cell transfusion in non-bleeding critically ill patients with moderate anemia: is there a benefit?

Leal-Noval SR, Muñoz-Gómez M, Jiménez-Sánchez M, Cayuela A, Leal-Romero M, Puppo-Moreno A, Enamorado J, Arellano-Orden V.

Nguồn‎: Intensive Care Med 2013;39(3):445-53.

Mã bài‎: PubMed 23184038

DOI‎: 10.1007/s00134-012-2757-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184038

Red blood cell transfusion is associated with increased rebleeding in patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding.

Restellini S, Kherad O, Jairath V, Martel M, Barkun AN.

Nguồn‎: Aliment Pharmacol Ther 2013;37(3):316-22.

Mã bài‎: PubMed 23205554

DOI‎: 10.1111/apt.12170

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205554


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.