Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Huyết học (Ung thư)

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Hydroxyethylstarch as a replacement fluid in therapeutic plasma exchange for lupus nephritis in a Jehovah's Witness.

Cid J, Ortín X, Elies E, Díaz E.

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2003;28(1):101-2.

Mã bài‎: PubMed 12620275

DOI‎: 10.1016/S1473-0502(02)00105-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12620275

Successful management of a Jehovah's Witness with thrombotic thrombocytopenic purpura unwilling to be treated with therapeutic plasma exchange.

Dabak V, Kuriakose P, Raman S.

Nguồn‎: J Clin Apher 2007;22(6):330-2.

Mã bài‎: PubMed 18080270

DOI‎: 10.1002/jca.20150

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18080270

Bovine hemoglobin: a nontraditional approach to the management of acute anemia in a Jehovah's Witness patient with autoimmune hemolytic anemia.

Jordan SD, Alexander E.

Nguồn‎: J Pharm Pract 2013;26(3):257-60.

Mã bài‎: PubMed 22869910

DOI‎: 10.1177/0897190012451928

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22869910

The use of recombinant factor VIIa in a Jehovah's Witness with auto-immune thrombocytopenia and post-splenectomy haemorrhage.

Waddington DP, McAuley FT, Hanley JP, Summerfield GP.

Nguồn‎: Br J Haematol 2002;119(1):286-8.

Mã bài‎: PubMed 12358947

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358947

Thrombotic thrombocytopenic purpura treated with vincristine in a Jehovah's Witness.

Walia SS, Walia MS, Walia HS.

Nguồn‎: Asian J Transfus Sci 2011;5(2):180-1.

Mã bài‎: PubMed 21897605

DOI‎: 10.4103/0973-6247.83255

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897605


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.