Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Huyết học (Ung thư)

Xử lý bệnh giảm bạch cầu trung tính

Successful management of a Jehovah's Witness with thrombotic thrombocytopenic purpura unwilling to be treated with therapeutic plasma exchange.

Dabak V, Kuriakose P, Raman S.

Nguồn‎: J Clin Apher 2007;22(6):330-2.

Mã bài‎: PubMed 18080270

DOI‎: 10.1002/jca.20150

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18080270

Thrombopoietin-receptor agonists in haematological disorders: the Danish experience.

Gudbrandsdottir S, Frederiksen H, Hasselbalch H.

Nguồn‎: Platelets 2012;23(6):423-9.

Mã bài‎: PubMed 22185370

DOI‎: 10.3109/09537104.2011.634931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22185370

Successful treatment of autoimmune neutropenia with recombinant human granulocyte-colony stimulating factor (R-metHuG-CSF).

Krishnan K, Ross CW, Bockenstedt PL, Adams PT.

Nguồn‎: Clin Lab Haematol 1997;19(2):105-9.

Mã bài‎: PubMed 9218149

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9218149

The use of rhG-CSF in chronic autoimmune neutropenia: reversal of autoimmune phenomena, a case history.

Kuijpers TW, de Haas M, de Groot CJ, von dem Borne AE, Weening RS.

Nguồn‎: Br J Haematol 1996;94(3):464-9.

Mã bài‎: PubMed 8790143

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8790143

B-cell depletion for autoimmune thrombocytopenia and autoimmune hemolytic anemia in pediatric systemic lupus erythematosus.

Kumar S, Benseler SM, Kirby-Allen M, Silverman ED.

Nguồn‎: Pediatrics 2009;123(1):e159-63.

Mã bài‎: PubMed 19074962

DOI‎: 10.1542/peds.2008-2361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19074962

Successful treatment of refractory immune thrombocytopenia with anti-CD20 antibody in a patient with systemic lupus erythematosus.

Lee JW, Kim HA, Sung JM, Suh CH.

Nguồn‎: Lupus 2010;19(2):227-8.

Mã bài‎: PubMed 19884220

DOI‎: 10.1177/0961203309345723

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884220

Danazol in the treatment of systemic lupus erythematosus: a qualitative systematic review.

Letchumanan P, Thumboo J.

Nguồn‎: Semin Arthritis Rheum 2011;40(4):298-306.

Mã bài‎: PubMed 20541792

DOI‎: 10.1016/j.semarthrit.2010.03.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541792

Thrombotic thrombocytopenic purpura treated with vincristine in a Jehovah's Witness.

Walia SS, Walia MS, Walia HS.

Nguồn‎: Asian J Transfus Sci 2011;5(2):180-1.

Mã bài‎: PubMed 21897605

DOI‎: 10.4103/0973-6247.83255

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897605


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.