Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Huyết học (Ung thư)

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Yếu tố đông máu VIIa tái tổ hợp (rFVIIa)

Effective hemostasis with rFVIIa treatment in two patients with severe thrombocytopenia and life-threatening hemorrhage.

Gerotziafas GT, Zervas C, Gavrielidis G, Tokmaktsis A, Hatjiharissi E, Papaioannou M, Lazaridou A, Constantinou N, Samama MM, Christakis J.

Nguồn‎: Am J Hematol 2002;69(3):219-22.

Mã bài‎: PubMed 11891811

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891811

Life-threatening retro-pharyngeal bleed in a case of systemic lupus erythematosus--an uncommon but important evil of a common disease.

Palla A, Rogers J, Singh S.

Nguồn‎: BMJ Case Rep 2011;2011:bcr0820114627.

Mã bài‎: PubMed 22675012

DOI‎: 10.1136/bcr.08.2011.4627

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22675012

Experiences with recombinant FVIIa in the emergency treatment of patients with autoimmune thrombocytopenia: a review of the literature.

Salama A, Rieke M, Kiesewetter H, von Depka M.

Nguồn‎: Ann Hematol 2009;88(1):11-5.

Mã bài‎: PubMed 18787824

DOI‎: 10.1007/s00277-008-0608-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787824

The use of recombinant factor VIIa in a Jehovah's Witness with auto-immune thrombocytopenia and post-splenectomy haemorrhage.

Waddington DP, McAuley FT, Hanley JP, Summerfield GP.

Nguồn‎: Br J Haematol 2002;119(1):286-8.

Mã bài‎: PubMed 12358947

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358947


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.