Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Huyết học (Ung thư)

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Nguồn‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Mã bài‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864

Feasibility of a restrictive red-cell transfusion policy for patients treated with intensive chemotherapy for acute myeloid leukaemia.

Jansen AJ, Caljouw MA, Hop WC, Van Rhenen DJ, Schipperus MR.

Nguồn‎: Transfus Med 2004;14(1):33-8.

Mã bài‎: PubMed 15043591

DOI‎: 10.1111/j.0958-7578.2004.00477.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15043591

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Nguồn‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Mã bài‎: PubMed 17442904

DOI‎: 10.1056/NEJMoa066240

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Red blood cell transfusion in non-bleeding critically ill patients with moderate anemia: is there a benefit?

Leal-Noval SR, Muñoz-Gómez M, Jiménez-Sánchez M, Cayuela A, Leal-Romero M, Puppo-Moreno A, Enamorado J, Arellano-Orden V.

Nguồn‎: Intensive Care Med 2013;39(3):445-53.

Mã bài‎: PubMed 23184038

DOI‎: 10.1007/s00134-012-2757-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184038

Anemia and blood transfusion in critically ill patients.

Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, Gattinoni L, Thijs L, Webb A, Meier-Hellmann A, Nollet G, Peres-Bota D.

Nguồn‎: JAMA 2002;288(12):1499-507.

Mã bài‎: PubMed 12243637

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12243637


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.