Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hiệu quả về kinh tế của các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Khoa ung thư

Should intravenous iron be the standard of care in oncology?

Auerbach M.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2008;26(10):1579-81.

Mã bài‎: PubMed 18375888

DOI‎: 10.1200/JCO.2007.15.4609

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18375888

The cost-effectiveness of treatment with erythropoietin compared to red blood cell transfusions for patients with chemotherapy induced anaemia: a Markov model.

Borg S, Glenngård AH, Osterborg A, Persson U.

Nguồn‎: Acta Oncol 2008;47(6):1009-17.

Mã bài‎: PubMed 18770060

DOI‎: 10.1080/02841860701744498

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18770060

Cost of outpatient blood transfusion in cancer patients.

Crémieux PY, Barrett B, Anderson K, Slavin MB.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2000;18(14):2755-61.

Mã bài‎: PubMed 10894876

DOI‎: 10.1200/JCO.2000.18.14.2755

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10894876


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.