Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hiệu quả về kinh tế của các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Hồi sức tích cực

Tumescent technique for burn wound debridement: a cost effective method of reducing transfusion requirements.

Husain S, Ofodile FA.

Nguồn‎: J Coll Physicians Surg Pak 2006;16(3):227-8.

Mã bài‎: PubMed 16542607

DOI‎: 3.2006/JCPSP.227228

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16542607

Cost-effectiveness of recombinant human erythropoietin for reducing red blood cells transfusions in critically ill patients.

MacLaren R, Sullivan PW.

Nguồn‎: Value Health 2005;8(2):105-16.

Mã bài‎: PubMed 15804319

DOI‎: 10.1111/j.1524-4733.2005.04006.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15804319

Effect of a restrictive transfusion strategy on transfusion-attributable severe acute complications and costs in the US ICUs: a model simulation.

Zilberberg MD, Shorr AF.

Nguồn‎: BMC Health Serv Res 2007;7:138.

Mã bài‎: PubMed 17764560

DOI‎: 10.1186/1472-6963-7-138

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17764560


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.